Dår­lig taxi­ser­vi­ce kan nu gi­ve ka­ran­tæ­ne

BT - - NYHEDER - Fo­to: Scan­pix

KØBENHAVN

Den 5. ok­to­ber ind­fø­rer de kø­ben­havn­ske taxi­sel­ska­ber sam­men med Kø­ben­havns Luft­havn et nyt sy­stem, som skal for­bed­re ser­vi­ce og kun­de­op­le­vel­se.

Frem­over skal al­le taxi­er ha­ve en Bro­bizz og kø­re gen­nem en bom for at kom­me ind og hen­te kun­der ved Kø­ben­havns Luft­havn. Hvis taxi­er­ne ik­ke le­ve­rer til­freds­stil­len­de ser­vi­ce, vil taxi­chauf­fø­rer­ne få ka­ran­tæ­ne fra at hen­te kun­der i luft­hav­nen fra 12 ti­mer til en hel uge. I vær­ste til­fæl­de vil man kun­ne mi­ste ret­ten helt.

Det er ik­ke kun pisk, som chauf­fø­rer­ne får at mær­ke. Der ind­fø­res nem­lig og­så en gu­lerod i form af et bonus­sy­stem, hvor den bed­ste ser­vi­ce ho­no­re­res med op til 500.000 kro­ner om året.

» Uan­set hvem man er, el­ler hvor man kom­mer fra, skal taxi­kun­der­ne al­tid kun­ne for­ven­te en ren taxi og en ven­lig, velklædt og ser­vi­ce­min­ded chauf­før, der er klar til at hjæl­pe med f. eks. ba­ga­gen, » skri­ver di­rek­tør i Dansk Taxi­råd, Tri­ne Wol­len­berg, i en kom­men­tar. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.