Ny dansk fly­er skal op­ly­se flygt­nin­ge om Dan­mark

BT - - NYHEDER -

En ny dansk fly­er skal in­for­me­re flygt­nin­ge om de ak­tu­el­le asyl­for­hold i bå­de Dan­mark, Sve­ri­ge og Tys­kland.

Det er flygt­nin­ge­or­ga­ni­sa­tio­nen Re­fu­ge­esWelco­me, der står bag fly­e­ren, som de med hjælp fra blandt an­det Mel­lem­fol­ke­ligt Samvir­ke, FTF og ’ Welco­me to Den­mark’ nu di­stri­bu­e­rer i blandt an­det Tys­kland, Jor­dan og Græken­land.

» Når flygt­nin­ge an­kom­mer til Eu­ro­pas yder­ky­ster, ved de ik­ke ret me­get om de for­skel­li­ge lan­de i Eu­ro­pa i for­hold til asyl­mu­lig­he­der, frem­tids­mu­lig­he­der og ind­kvar­te­rings­mu­lig­he­der. Det gør det svært for folk at vi­de, hvor de skal ta­ge hen, og de er der­for me­get af­hæn­gi­ge af ryg­ter, « si­ger for­mand for Re­fu­ge­esWelco­me, Mi­cha­la Clante Ben­dixen.

Hos Re­fu­ge­esWelco­me me­ner de, at den dan­ske re­ge­ring har gjort sit for at pu­ste til ryg­ter­ne med si­ne an­non­cer i li­ba­ne­si­ske avi­ser. Der­for lig­ger an­non­cer­ne og­så til grund for den nye fly­er.

Fly­er­ne er ble­vet over­sat til fi­re sprog: Ara­bi­sk, da­ri, ti­gri­nya og en­gelsk, og de sam­men­lig­ner kort for­hol­de­ne om­kring fa­mi­lie­sam­men­fø­ring og ven­te­ti­der på sags­be­hand­ling i Dan­mark, Sve­ri­ge og Tys­kland.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.