Så­dan æn­dre­de te

Fem per­so­ner, der på for­skel­lig må­de hav­de Muham­med- kri­sen in­de på li­vet, for­tæl­ler hvad den kom til at be­ty­de for dem

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk

MUHAM­MED- TEG­NIN­GER

Dan­ske am­bas­sa­der stod i brand, Dan­ne­brog blev brændt af, dan­ske va­rer blev boy­kot­tet, stats­mi­ni­ster An­ders Fogh Ras­mus­sen måt­te for­kla­re sig på den ara­bi­ske tv- ka­nal Al Ja­ze­e­ra, og mindst 140 men­ne­sker mi­ste­de li­vet.

Alt sam­men på grund af 12 teg­nin­ger, især en af pro­fe­ten Muham­med med en bom­be i tur­ba­nen, teg­net af Jyl­lands- Po­stens teg­ner Kurt Wester­gaard.

I dag er det 10 år si­den, teg­nin­ger­ne blev bragt, men sand­syn­lig­vis får vi ik­ke den fa­mø­se teg­ning at se.

» Man kan jo al­tid goog­le den, « sag­de man­den, der fandt på teg­nin- ger­ne, Jyl­lands- Po­stens da­væ­ren­de kul­tur­re­dak­tør Flem­m­ing Ro­se for et par da­ge si­den til BT.

» Vold vir­ker, « skrev Jyl­lands- Po­sten i en le­der som for­kla­ring på, at avi­sen ik­ke læn­ge­re brin­ger teg­nin­ger­ne.

En lang ræk­ke men­ne­sker har få­et æn­dret he­le de­res liv på grund af teg­nin­ger­ne, og må f. eks. leve med dag­lig be­skyt­tel­se af livvag­ter fra Po­li­tiets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste. BT har talt med nog­le af dem.

11 am­bas­sa­dø­rer fra mus­lim­ske lan­de be­der om et mø­de med An­ders Fogh, som af­vi­ser.

An­ders Fogh og Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et mod­ta­ger en pro­testskri­vel­se fra 11 mus­lim­ske lan­de, som al­le har am­bas­sa­der i Dan­mark.

En de­le­ga­tion af dan­ske mus­li­mer rej­ser til Mel­le­mø­sten og op­for­drer til in­ter­na­tio­nal for­døm­mel­se af teg­nin­ger­ne.

I et de­bat- ind­læg skre­vet af 22 tid­li­ge­re dan­ske am­bas­sa­dø­rer kri­ti­se­res An­ders Fogh for ik­ke at vil­le mø­de re­præ­sen­tan­ter for de mus­lim­ske lan­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.