’’ Muham­med i baks­pej­let

En teg­ning i an­led­ning af 10- året for Muham­med- teg­nin­ger­ne. Så en­kel og dog så svær lød BTs op­ga­ve til blad­teg­ner Bob Katze­nel­son

BT - - NYHEDER - So­fie Bil­le Win­ding sbw@ bt. dk Bob Katze­nel­son, teg­ner

MUHAM­MED - 10 ÅR EF­TER

Det var ik­ke uden tø­ven, at den ru­ti­ne­re­de blad­teg­ner Bob Katze­nel­son tog ud­for­drin­gen op. For hvor­dan ser ver­den ud, her 10 år ef­ter at 12 teg­nin­ger af pro­fe­ten Muham­med blev bragt på for­si­den af Jyl­lands- Po­stens kul­tur­sek­tion?

Har vi lært no­get af den kri­se, teg­nin­ger­ne ud­lø­ste - hvis man da over­ho­ve­det kan ta­le om teg­nin­ger­ne som di­rek­te år­sag til fla­gaf­bræn­din­ger­ne, ter­r­or­an­gre­be­ne og de hårdt op­truk­ne linjer mel­lem den mus­lim­ske og den ve­st­li­ge ver­den?

Bob Katze­nel­son brug­te tre da­ge på at tæn­ke, ’ så det kna­ge­de’. Han lan­de­de på her­væ­ren­de teg­ning. Den fo­re­stil­ler en unavn­gi­ven blad­teg­ner - ’ en af de 12’.

Ud af ham og hans vir­ke nær­mest vok­ser en uover­sku­e­lig mæng­de af be­gi­ven­he­der og ak­tø­rer op:

Flem­m­ing Ro­se, der var Jyl­landsPo­stens kul­tur­re­dak­tør og for­sva­re­de teg­nin­ger­ne i of­fent­lig­he­den. Kurt Wester­gaard, der teg­ne­de Muham­med med en bom­be i tur­ba­nen og blev over­fal­det af en mand med en øk­se i sit eget hjem næ­sten fi­re et halv år se­ne­re.

Ima­men Ah­med Ak­ka­ri, der tog til Mel­le­mø­sten og opild­ne­de til mas­si­ve pro­te­ster, der blandt an­det med­før­te af­bræn­din­ger af Dan­ne­brog.

Og stats­mi­ni­ster An­ders Fogh Ras­mus­sen, der næg­te­de at mø­des med en ræk­ke am­bas­sa­dø­rer fra

Sa­ti­re­teg­nin­ger kan for­stås he­le ver­den rundt – men de kan og­så mis­for­stås, hvis den sce­ne, man har sat, er uden for be­sku­e­rens kul­tu­rel­le, hi­sto­ri­ske el­ler re­li­gi­øse stå­sted. Det er jo net­op det, vi har op­le­vet i vo­res lil­le na­tion. Ver­den blev sat i brand på grund af nog­le teg­nin­ger

mus­lim­ske lan­de, her­un­der Egyp­tens Mo­na Omar At­tia ( i mid­ten).

’ Char­lie Heb­do’ står der i rø­gen fra flam­mer­ne, som for at si­ge, at og­så det blo­di­ge an­greb på den fran­ske sa­ti­rea­vis 7. ja­nu­ar i år, hvor i alt 12 mi­ste­de li­vet, har gre­ne tilbage til de dan­ske Muham­med- teg­nin­ger for 10 år si­den.

Og så er der Kr­udt­tøn­den, som for de fle­ste af os nu as­so­ci­e­rer til an­gre­be­ne i København ba­re en må­neds tid se­ne­re, hvor to dan­ske mænd blev skud­dræbt.

Vil ind­fan­ge hi­sto­ri­en

» Jeg har prø­vet at fan­ge de 10 års hi­sto­rie si­den den 30. sep­tem­ber 2005, hvor Jyl­lands- Po­sten tryk­te de her 12 for­kætre­de Muham­med­teg­nin­ger, « ly­der det nøg­ter­nt fra Bob Katze­nel­son, som selv bi­drog til dan­marks­hi­sto­ri­ens mest om­tal­te sek­tions­for­si­de no­gen­sin­de, sam­men med 11 an­dre dan­ske teg­ne­re.

Han er sig me­get be­vidst om, hvad sa­ti­re­teg­nin­ger er i stand til – på godt og ondt.

» Med en teg­ning kan man for­mid­le en si­tu­a­tion, en kon­flikt el­ler et bud­skab i lø­bet af et split­se­kund. Ved hjælp af en mas­se re­fe­ren­cer in­de i folks ho­ve­d­er kan man lyn­hur­tigt sæt­te sce­nen og kom­me ud med sit bud­skab. «

Men det er et tve­æg­get sværd, for­kla­rer Bob Katze­nel­son:

» Sa­ti­re­teg­nin­ger kan for­stås he­le ver­den rundt – men de kan og­så mis­for­stås, hvis den sce­ne, man har sat, er uden for be­sku­e­rens kul­tu­rel­le, hi­sto­ri­ske el­ler re­li­gi­øse stå­sted. Det er jo net­op det, vi har op­le­vet i vo­res lil­le na­tion.

Ver­den blev sat i brand på grund af nog­le teg­nin­ger. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.