Det be­tød teg­nin­ger­ne for mig

BT - - NYHEDER - Fo­to: Si­mon Læs­søe.

I et be­mær­kel­ses­vær­digt sel­vop­gør be­kla­ger den tid­li­ge­re præ­di­kant Ah­med Ak­ka­ri

sin egen rolle un­der kri­sen.

Kir­sten Jen­sen:

Ud­lands­dan­sker - har bo­et i USA si­den 1981: » Set fra USA, hvor jeg bor, har det sat Dan­mark på ver­dens­kor­tet på en lidt ube­ha­ge­lig må­de. Men for mig har den vir­ke­li­ge be­tyd­ning væ­ret, at jeg fik at vi­de, jeg en­de­lig skul­le be­hol­de mit dan­ske pas, for­di de ( i USA,

red.) men­te, jeg vil­le få be­svær­lig­he­der ved at rej­se rundt i ver­den pga. den kri­se, Muham­med- teg­nin­ger­ne skab­te. Men som dan­sker sy­nes jeg, at man skal ha­ve lov til at ud­tryk­ke sig, selv om det er ube­ha­ge­ligt, at det ik­ke læn­ge­re er så sik­kert at rej­se og den slags. «

Fo­to: Si­mon Læs­søe

Kat­he Ole­sen:

Dan og Lon­nie Li­en­høft:

På for­si­den und­skyl­der Po­li­ti­ken for at ha­ve genop­trykt Muham­med- teg­nin­ger­ne. Gå ind på bt. dk og se en vi­deo om teg­nin­gens til­bli­vel­se » Det har be­ty­det en ver­den til for­skel, at de teg­nin­ger blev bragt. Og det har gjort mig ban­ge for de frem­me­de, når de re­a­ge­rer så hårdt, som de gør, « si­ger Lon­nie Li­en­høft. Hen­des mand, Dan, er enig: » Man er ble­vet lidt me­re re­ser­ve­ret og på­pas­se­lig.

Man hol­der tin­ge­ne me­re for sig selv. Men som Putin li­ge har ud­talt, vi er ik­ke et mus­lim­sk land, så må I sø­ge der­hen, hvor de mus­lim­ske tra­di­tio­ner hø­rer til. Og det er ik­ke her, « me­ner Dan Li­en­høft. Al­li­ge­vel er par­ret helt eni­ge om, at det var o. k. at brin­ge teg­nin­ger­ne den­gang for 10 år si­den. » Det var teg­nin­ger på li­ge fod med et An­ders And- blad, «

me­ner Dan Li­en­høft. Fo­to: Si­mon Læs­søe

» Jeg har tror, det har haft stor be­tyd­ning for Dan­mark. Især i pe­ri­o­den li­ge ef­ter, hvor vi gik glip af en mas­se han­del. Men el­lers sy­nes jeg, det er okay, at teg­nin­ger er ble­vet bragt set ud fra yt­rings­fri­he­den, for den skal vi be­va­re « . Fo­to: Si­mon Læs­søe

» Det har be­ty­det, at vi er kom­met me­re i fa­re. Må­ske er det me­re i tan­ker­ne, end vi re­elt er. Jeg er og­så ble­vet me­re obs. I dag i to­get lag­de jeg f. eks. mær­ke til, at der sad en og læ­ste i en kor­an. Og for­le­den i bi­o­gra­fen var der en, som lod en ta­ske stå og bag­ef­ter gik. Det hav­de jeg ik­ke be­mær­ket for 10 år si­den. Men jeg er ble­vet me­re nervøs, nok for­di jeg har få­et et barn. Men jeg sy­nes og­så, at vi skal ha­ve vo­res yt­rings­fri­hed. Vi har jo selv gjort grin med vo­res egen re­li­gion fle­re gan­ge. Og jeg væl­ger at tro, at teg­nin­ger­ne ik­ke er ble­vet bragt i ond­skab. « .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.