Løk­ke har blik­ket mod blå af­ta­le

Re­ge­rin­gen bej­ler kraf­tigt til de øv­ri­ge bor­ger­li­ge par­ti­er med sit fi­nans­lo­v­for­slag

BT - - NYHEDER - Rik­ke Gjøl Man­sø Cathrine Bloch Sø­ren Berg­gren Toft Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

FI­NANS­LOV

Det var en pro­fe­ti, der gik hur­tigt i op­fyl­del­se, da fi­nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen ( V) på et pres­se­mø­de tirs­dag for­mid­dag for­ud­så, at re­ge­rin­gens stram­me fi­nans­lo­v­for­slag vil­le ska­be bal­la­de. Ud­spil­let er vi­sions­løst, pin­ligt - og som at tis­se i buk­ser­ne i frost­vejr, tord­ner op­po­si­tio­nen. Men det er hel­ler ik­ke den, Ven­stre- re­ge­rin­gen bej­ler til.

Finansministeren vil lan­de en af­ta­le med de øv­ri­ge blå par­ti­er, ly­der vur­de­rin­gen fra Ber­ling­s­kes po­li­ti­ske kom­men­ta­tor, Tho­mas Lar­sen:

» Det er helt ty­de­ligt, at re­ge­rin­gen har meldt kulør, og kulø­ren den er blå. Jeg er slet ik­ke et se­kund i tvivl om, at Løk­ke og Hjort sty­rer ef­ter at få la­vet en sam­let af­ta­le med blå blok. Det skyl­des sim­pelt­hen, at bå­de re­ge­rin­gen og de øv­ri­ge bor­ger­li­ge par­ti­er har brug for at vi­se, at de kan ar­bej­de sam­men og nå store for­lig og resultater, « si­ger han.

Men det bli­ver ik­ke let at få en af­ta­le i hus med Dansk Fol­ke­par­ti, Li­be­ral Al­li­an­ce og de Kon­ser­va­ti­ve. DF kræ­ver fle­re pen­ge til æl­dre og po­li­ti, LA vil ha­ve skat­te­let­tel­ser til al­min­de­li­ge dan­ske­re, og de Kon­ser­va­ti­ve fast­hol­der kra­vet om en let­tel­se af den sti­gen­de grund­skyld. Sidst­nævn­te bli­ver et af for­hand­lin- ger­nes helt store slags­mål, for­ud­ser Tho­mas Lar­sen.

Kon­ser­va­ti­ve gi­ver sig

» Mit bed­ste gæt er, at de Kon­ser­va­ti­ve i sid­ste en­de bli­ver nødt til at krav­le ned fra træ­et, « si­ger han med hen­vis­ning til, at der skal fin­des rig­tig man­ge pen­ge, hvis man for al­vor skal gø­re no­get ved den sti­gen­de grund­skyld.

Re­ge­rin­gen har af­sat 1,7 mil­li­ar­der kro­ner til en så­kaldt for­hand­lings­re­ser­ve til de par­ti­er, der går med i fi­nans­lo­ven. Men det fø­ler Dansk Fol­ke­par­ti sig » slet ik­ke bun­det af « :

» Vi skal hu­ske på, at vi har en me­get smal Ven­stre- re­ge­ring, og der­for skal der fle­re par­ti­er ind over for at bli­ve eni­ge om en fi­nans­lov. Det gør det selv­føl­ge­lig ik­ke let­te­re. Og de 1,7 mil­li­ar­der er nok ik­ke nok til det, Dansk Fol­ke­par­ti ger­ne vil, « si­ger fi­nansord­fø­rer René Chri­sten­sen ( DF).

Re­ge­rin­gen læg­ger blandt an­det op til at fin­de fi­nan­si­e­rin­gen via be-

ONS­DAG 30. SEP­TEM­BER 2015 en tid, hvor der er store flygt­nin­ge­strøm­me, og hvor der er brug for hjælp i nær­om­rå­der­ne, der sy­nes vi, at det vir­ker som et no­get vold­somt skridt, « si­ger par­ti­for­mand Sø­ren Pa­pe Poul­sen ( K), der fast­hol­der det kon­ser­va­ti­ve top­krav om at adres­se­re grund­skyl­den.

Men hvor man­ge pen­ge, der skal af­sæt­tes, vil han ik­ke løf­te slø­ret for:

» Det ta­ger vi i for­hand­lings­lo­ka­let. Jeg har ba­re sagt he­le ti­den, at jeg har svært ved at se os i en fi­nans­lov, hvor vi ik­ke adres­se­rer grund­skyl­den. «

Re­to­rik­ken er og­så skarp fra Li­be­ral Al­li­an­ce, der kræ­ver min­dre by­der for al­min­de­li­ge dan­ske­re, hvis par­ti­et skal gå med i en fi­nans­lov.

» Jeg kan ik­ke fo­re­stil­le mig, at finansministeren vil sæt­te fo­den ned på det punkt. Jeg tror, at han ger­ne vil ha­ve os med til at la­ve fi­nans­lov, og der­for tror jeg og­så, at han er vil­lig til at imø­de­kom­me, at vi har nog­le øn­sker til, hvor­dan den skal strik­kes sam­men, « si­ger fi­nansord­fø­rer Ole Birk Ole­sen ( LA).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.