’’

BT - - NYHEDER - Ole Birk Ole­sen, Li­be­ral Al­li­an­ce

Jeg tror, at han ger­ne vil ha­ve os med til at la­ve fi­nans­lov, og der­for tror jeg og­så, at han er vil­lig til at imø­de­kom­me, at vi har nog­le øn­sker til, hvor­dan den skal strik­kes sam­men

spa­rel­ser på ud­vik­lings­bi­stan­den og på mil­jø­om­rå­det. Og det hu­er ik­ke de Kon­ser­va­ti­ve, der kal­der sig selv for blå bloks grøn­ne stem­me.

» Selv­føl­ge­lig har jeg for­stå­el­se for, at øko­no­mi­en er stram, men i

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.