’ Det er no­get, de fin­der på’

44- årig næg­ter voldtægt og mis­hand­ling af fem kvin­der

BT - - NYHEDER -

TIL­TALT fin­der på, « lød det fra den 44- åri­ge.

Iføl­ge ankla­ge­skrif­tet har MT gen­nem ti år mis­hand­let og vold­ta­get fem kvin­der, som han har væ­ret kæ­re­ster med el­ler na­bo til. Først i ef­ter­å­ret 2014 for­tal­te en af kvin­der­ne sin hi­sto­rie til Nord­jyl­lands Po­li­ti, der så kun­ne trev­le MT’s uhyg­ge­li­ge for­tid op. Ud­over kvin­den, der i før­ste om­gang an­meld­te MT, fandt po­li­ti­et frem til fi­re tid­li­ge­re kæ­re­ster, der al­le for­tal­te, at MT hav­de ud­sat dem for seksu­el­le og vol­de­li­ge over­greb, de var ble­vet ud­sat for.

Op­gav sin tavs­hed

En af kvin­der­ne er for­u­den over­gre­be­ne og­så ble­vet skam­fe­ret af MT, som be­dø­ve­de hen­de med pil­ler, hvor­ef­ter han ta­to­ve­re­de sit navn på hen­des skam­ben. Han har iføl­ge ankla­ge­skrif­tet og­så over­hældt hen­des un­der­liv med sy­re og truk­ket en af hen­des tæn­der ud.

Si­den den 16. ok­to­ber sid­ste år har MT sid­det va­re­tægts­fængs­let, og han har i al den tid næg­tet at ud­ta­le sig til ef­ter­for­sker­ne. Men tirs­dag vil­le den 44- åri­ge ger­ne for­tæl­le, hvor­dan han ser på sa­gen.

Klædt i en sort hæt­te­trø­je, slidt cow­boy­buk­ser og et par træsko tog den langskæg­ge­de mand plads i vid­nes­kran­ken. Med fød­der­ne vip­pen­de nervøst un­der bor­det, for­kla­re­de han, at an­kla­ger­ne er det pu­re op­sind. Det er ef­ter hans op­fat­tel­se no­get de fem kvin­der har fun­det på for at for­hin­dre ham i at ha­ve for­æl­dre­myn­dig­he­den over de tre børn, han har med et af of­re­ne.

» Lad os si­ge det på den må­de, at de er ve­nin­der, « lød det fra MT, som vir­ke­de ir­ri­te­ret over si­tu­a­tio­nen.

For­u­den MT er og­så en 26- årig kvin­de til­talt i sa­gen for blandt an­det at ha­ve med­vir­ket til mis­hand­ling og ulov­lig tvang, for­di hun und­lod at gri­be ind, selv­om hun kend­te til MT’s mis­hand­ling til et af of­re­ne. Der­u­d­over er hun til­talt for trus­ler, af­pres­ning og over­træ­del­se af vå­ben­loven. Kvin­den er halv­sø­ster til et af MT’s of­re, og hun næg­ter sig skyl­dig.

Der for­ven­tes at fal­de dom i sa­gen den 10. de­cem­ber.

mela@ bt. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.