’ Vi dyr­ke­de sex 50 gan­ge’

BT - - NYHEDER - Bo Poul­sen bopo@ bt. dk

MIS­BRUGT AF LÆ­RER

En ung hjæl­pe- læ­rer fra en skole i Man­che­ster, Eng­land, er endt i pro­ble­mer, eft er det er kom­met frem, at hun har mis­brugt en elev seksu­elt over læn­ge­re tid.

Ca­ro­li­ne Ber­ri­man slap med nød og næp­pe fra fængsel, for­di hun selv in­drøm­me­de over for myn­dig­he­der­ne, at hun hav­de dyr­ket sex med en 15årig dreng på Abra­ham Moss Com­mu­ni­ty School sid­ste år.

Den 30- åri­ge hjæl­pe- læ­rer ar­bej­der ik­ke læn­ge­re på sko­len, og hun blev idømt to års be­tin­get fængsel ved den lo­ka­le by­ret for bl. a. seksu­elt mis­brug. Der­u­d­over har hun få­et 250 ti­mers sam­fund­stje­ne­ste, og hun skal be­ta­le 100 pund ( lidt over 1.000 kr. i er­stat­ning til en off er­fond).

Dren­gen, som bri­ti­ske The Sun har valgt at ano­ny­mi­se­re, for­tæl­ler, at han er ble­vet dybt trau­ma­ti­se­ret over ’ for­hol­det’. Der gik fem må­ne­der, før de dyr­ke­de sex for før­ste gang, for­tæl­ler han. Der­eft er gjor­de de det oft e, og det var al­tid ube­skyt­tet sam­le­je, de dyr­ke­de. Der var bå­de ta­le om oral­sex og fuld­byr­det sam­le­je, som de dyr­ke­de de eft er­føl­gen­de to må­ne­der, in­den ’ for­hol­det’ stop­pe­de.

» Før­ste gang det ske­te, sad jeg på so­fa­en, og hun tog ar­men om mig og be­gynd­te at kys­se mig. Jeg kys­se­de hen­de tilbage, og så ske­te det ba­re. Det må væ­re sket over 50 gan­ge i lø­bet af de få må­ne­der, « si­ger han.

Off eret er langt­fra til­freds med dom­men.

» Dom­men var lat­ter­lig. Hvis det var en mand og en 15 år gam­mel pi­ge, så er jeg sik­ker på, at ankla­ge­myn­dig­he­den vil­le ha­ve væ­ret hår­de­re, « si­ger dren­gen, mens han for­søg­te at hol­de si­ne tå­rer tilbage.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.