For­hø­jet blod­tryk kan gi­ve di­a­be­tes

Et en­gelsk stu­die vi­ser, at der er 60 pct. stør­re ri­si­ko for at få di­a­be­tes, hvis du har for­hø­jet blod­tryk

BT - - SUNDHED - Jens Me­i­ni­che Mo­u­vi­el­le jm­mo@ bt. dk

TY­PE 2- DI­A­BE­TES

» Det har po­ten­ti­a­le til helt at æn­dre he­le må­den, hvor­på vi for­står og be­hand­ler di­a­be­tes « .

Det si­ger Ka­zem Ra­hi­mi, der står bag en un­der­sø­gel­se, som vi­ser, at folk med for­hø­jet blod­tryk næ­sten har 60 pro­cent stør­re chan­ce for at ud­vik­le ty­pe 2- di­a­be­tes. Un­der­sø­gel­sens re­sul­tat kom­mer ef­ter, at man i Eng­land har fulgt 4,1 mil­li­o­ner men­ne­sker og te­stet dem for sam­men­hæn­gen mel­lem blod­tryk og di­a­be­tes. Her fandt man bl. a. ud af, at det var i grup­pen med nor­mal­væg­ti­ge, at sam­men­hæn­gen mel­lem for­hø­jet blod­tryk og ty­pe 2- di­a­be­tes var størst.

I Dan­mark væk­ker un­der­sø­gel­ses­re­sul­ta­ter­ne in­ter­es­se. Le­der af Cen­ter for Di­a­be­tes­forsk­ning på Gentofte Ho­spi­tal over­læ­ge, ph. d. Fi­lip Krag Knop for­tæl­ler, at der er to over­ra­sken­de ting ved stu­di­et.

» Det er over­ra­sken­de, at pro­cent­sat­sen er så høj. At folk med for­hø­jet blod­tryk uden di­a­be­tes har 60 pro­cent ri­si­ko for at få syg­dom­men. Det kan be­ty­de, at man som læ­ge, der kon­sta­te­rer for­hø­jet blod­tryk hos en pa­tient, li­ge skal hu­ske på, at få må­lt pa­tien­tens lang­tids­blod­suk­ker for at tjek­ke, at pa­tien­ten ik­ke har el­ler er ved at ud­vik­le di­a­be­tes, « si­ger Fi­lip Krag Knop.

Umid­del­bart kun­ne man tro, at sam­men­hæn­gen mel­lem di­a­be­tes og for­hø­jet blod­tryk var over­vægt. Men det for­hol­der sig li­ge omvendt, og det kom­mer bag på Fi­lip Krag Knop.

» Det over­ra­sker mig og­så, at sam­men­hæn­gen mel­lem for­hø­jet blod­tryk og di­a­be­tes er mest ud­talt hos pa­tien­ter, der ik­ke er over­væg­ti­ge. Det kan in­di­ke­re, at der må­ske er en un­der­lig­gen­de ge­ne­tisk sam­men­hæng mel­lem ty­pe 2- di­a­be­tes og for­hø­jet blod­tryk « .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.