’’

BT - - SUNDHED - Tor­sten Lauritzen, pro­fes­sor ved Aar­hus Uni­ver­si­tet

Al­le med for­hø­jet blod­tryk bør re­gel­mæs­sigt få un­der­søgt, om de har ty­pe 2- di­a­be­tes. Og­så selv­om de ik­ke vi­ser tegn på det

Sam­men­hæn­gen mel­lem for­hø­jet blod­tryk og di­a­be­tes- 2 er som så­dan ik­ke no­get nyt. Man har læn­ge vidst, at der er en sam­men­hæng mel­lem de to. Det for­tæl­ler Tor­sten Lauritzen pro­fes­sor ved Aar­hus Uni­ver­si­tet og fag­lig che­f­rå­d­gi­ver ved Di­a­be­tes­for­e­nin­gen.

» Det er slet ik­ke ukendt, at for­hø­jet blod­tryk og ty­pe 2- di­a­be­tes hæn­ger sam­men. Når folk får kon­sta­te­ret ty­pe 2- di­a­be­tes, un­der­sø­ges de al­tid for, om de har for­hø­jet blod­tryk. Beg­ge de­le er re­la­te­ret til livs­sti­len, man kan få beg­ge de­le, hvis man spi­ser for me­get el­ler be­væ­ger sig for lidt, « si­ger Tor­sten Lauritzen og fort­sæt­ter:

» Al­le med for­hø­jet blod­tryk bør re­gel­mæs­sigt få un­der­søgt, om de har ty­pe 2- di­a­be­tes. Og­så selv­om de ik­ke vi­ser tegn på det « .

382 mil­li­o­ner el­ler ca. 8,3 pct. af ver­dens be­folk­ning har di­a­be­tes. I Dan­mark le­ver 320.545 men­ne­sker med di­a­be­tes, mens 200.000 dan­ske­re end­nu ik­ke ved, at de har ty­pe 2- di­a­be­tes. 20- 25 pct. af voks­ne le­ver med for­hø­jet blod­tryk. I de fle­ste til­fæl­de i min­dre grad.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.