Bed­re resultater

BT - - SUNDHED - Dan­ny Long­hi An­drea­sen dann@ bt. dk

Al­lan Ras­mus­sen er over­læ­ge og kirurg på Rigs­ho­spi­ta­let. Han før­te kni­ven, da Claus Brøn­dum fik fo­re­ta­get sin dob­bel­te trans­plan­ta­tion.

» Re­sul­ta­ter­ne for 21 år si­den var ik­ke så go­de, og man brug­te en an­den tek­nik. Re­sul­ta­ter­ne stod ik­ke mål med for­vent­nin­ger­ne. Men der er sket man­ge ting de sid­ste 20 år. Man be­gynd­te så at ta­ge den ty­pe trans­plan­ta­tion op igen, i takt med at re­sul­ta­ter­ne blev bed- re og bed­re. Og nu er de så vir­ke­lig go­de, « si­ger han til BT. Men han un­der­stre­ger og­så:

» At vi i dag kan fo­re­ta­ge dob­belt­trans­plan­ta­tio­nen er et re­sul­tat af en ud­vik­ling, der har væ­ret over en år­ræk­ke in­den for or­gan­trans­plan­ta­tion. «

Gla­de for re­sul­ta­tet

Han for­ven­ter, at man vil kun­ne trans­plan­te­re om­kring 20 di­a­be­tes ty­pe 1- pa­tien­ter med ny­resvigt i Dan­mark. In­den en trans­plan­ta­tion bli­ver man grun­digt un­der­søgt for, om man over­ho­ve­det er eg­net til en trans­plan­ta­tion.

For Jan­nik Hilsterd, vi­ce­di­rek- tør på Rigs­ho­spi­ta­let, er det me­get glæ­de­ligt, at Claus Brøn­dums dob­belt- trans­plan­ta­tion gik godt.

» Vi er me­get gla­de for trans­plan­ta­tio­nens vel­lyk­ke­de re­sul­tat. Nu har vi et til­bud til pa­tien­ter­ne i Dan­mark, og det be­ty­der, at vi ik­ke læn­ge­re be­hø­ver sen­de dan­ske pa­tien­ter til ud­lan­det. «

Pa­tien­ter, der via en dob­belt­trans­plan­ta­tion bli­ver ku­re­ret for suk­ker­sy­ge, vil kun­ne for­ven­te at leve læn­ge­re, end hvis de ik­ke fik trans­plan­ta­tio­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.