A

Mel­lem Syd- og Nord­korea

BT - - NYHEDER -

sig med by­er­ne i Nord­korea. Her er der næ­sten in­tet lys i det, der lig­ner et helt øde og ube­bo­et land.

En lil­le prik af lys

Kun i mid­ten af bil­le­det i ho­ved­sta­den Py­on­gy­ang, som har me­re end 3 mil­li­o­ner ind­byg­ge­re, kan man se en lil­le prik af lys i et stort mørkt land, hvor der er me­get be­græn­set el­ler in­gen ad­gang til strøm.

I 2011 var ener­gi­for­bru­get pr. ind­byg­ger i Nord­korea på 739 ki­lowatt- ti­mer. For at sæt­te det he­le i per­spek­tiv brug­te na­bo­er­ne i Syd­korea næ­sten 14 gan­ge så man­ge ki­lowatt- ti­mer pr. ind­byg­ger i sam­me år, iføl­ge Vi­den­skab. dk. Og­så her i Dan­mark bru­ger vi me­get me­re strøm pr. ind­byg­ger end i Nord­korea. I 2010 var for­bru­get på 6.327 ki­lowatt- ti­mer pr. dan­sker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.