Kul­tur ’’ An­mel­der­nes dom Ta­ke That er det ene­ste vi kan ’’

BT - - KULTUR - Dor­te Hansen doh@ bt. dk Mark Owen

BT I GLAS­GOW

Når de tre til­ba­ge­væ­ren­de med­lem­mer i 90er­nes mest suc­ces­ful­de eu­ro­pæ­i­ske boy­band Ta­ke That, Mark Owen, Gary Bar­low og Howard Do­nald, går på sce­nen i Her­ning i mor­gen, har de al­le­re­de et al­bum og 40 kon­cer­ter som en trio bag sig. Ja­son Oran­ge for­lod sid­ste år det nu mod­ne man­band.

» Jeg ved ik­ke, hvad jeg el­lers skal la­ve, « sva­rer Mark Owen på mit spørgs­mål om, hvad der mo­ti­ve­rer ham og de to an­dre til at fort­sæt­te.

Jeg er ble­vet budt vel­kom­men med knus og kind­kys i de­res om­klæd­nings­rum bag sce­nen. Mør­ke­rødt stof hæn­ger tungt fra loft til gulv og ind­de­ler lo­ka­let i tv- stue, spi­se­tue og om­klæd­nings­rum. Ved den ene væg står et bord med ny­de­li­ge ræk­ker af glas, vin­fla­sker, vand, en fyldt frugtskål og en enorm dunk hånd­sprit.

» Når du ar­bej­der i mu­sikin­du­stri­en er du ik­ke kva­li­fi­ce­ret til no­get som helst uden for den. Så det her er, hvad vi kan, « si­ger Gary Bar­low.

Og der er no­get om snak­ken.

Stær­ke­re sam­men

» Prøv li­ge at hø­re her, uan­set hvad jeg el­lers la­ver, så er det knyt­tet til Ta­ke That, for det er fun­da­men­tet for al­le de an­dre ting, vi bli­ver in­vol­ve­ret i, « si­ger Gary Bar­low, der har haft stor suc­ces som dom­mer i den bri­ti­ske ud­ga­ve af ’ The X Fa­ctor’, har skre­vet san­ge til an­dre mu­si­ke­re og mu­si­cals, og ud­gi­vet tre so­lo­al­bum.

Op­rin­de­ligt var de fem. Men i 1995 blev Rob­bie Wil­li­ams smidt ud og fik si­den enorm in­ter­na­tio­nal suc­ces. Ta­ke Thats mu­si­kal­ske front­mand Gary Bar­low og pi­ger­nes dar­ling Mark Owen drøm­te om at gø­re Wil­li­ams kun­sten ef­ter, så boy­ban­det blev op­løst i 1996.

Når ik­ke Rob­bie til an­k­ler­ne

Som so­li­ster når Owen og Bar­low ik­ke Rob­bie Wil­li­ams til an­k­ler­ne. Mark Owen har ik­ke stem­men til at stå ale­ne, omend han har gjort det med ind­til vi­de­re fi­re so­lo­al­bum, der har solgt en pæn mil­li­on ek­sem­pla­rer.

Stem­me og sangskri­ver­ta­lent har Gary Bar­low i høj grad. Men han mang­ler Wil­li­ams fan­de­ni­vold­ske en­tertai­ner- ener­gi på sce­nen. Hans tre so­lo­al­bum har solgt om­kring 5 mil­li­o­ner. Rob­bie Wil­li­ams’ har Her­ning er ene­ste skan­di­na­vi­ske stop, og de bri­ti­ske an­mel­de­re har gi­vet alt fra to til fem stjer­ner til det ener­gi­ske og far­ve­ri­ge te­a­ter­styk­ke, der er Ta­ke That ’ III’ li­ve. li­ge­re, kan de to og Howard Do­nald sta­dig no­get, som in­gen af dem har for­må­et ale­ne. De kan tje­ne pen­ge på de­res fæl­les mu­sik – og ik­ke mindst kon­cer­ter.

Det er en an­den op­le­vel­se for de tre at tur­ne­re i dag end i 90er­nes gla­de boy­band­da­ge. Pu­bli­kum er sta­dig el­le­vil­de, omend me­re voks­ne. Og li­ge­som Mark, Howard og Gary, har man­ge få­et børn og fa­ste for­hold.

’ Jeg nød det al­drig’

Det kan godt væ­re, at bri­ter­nes fa­vo­rit er ble­vet fær­re, men de ved, hvor­dan de pum­per tin­ge­ne op på sce­nen men ha­ve me­re sjov med det. Den­gang hav­de vi ik­ke an­det. Alt, vi hav­de, var Ta­ke That. «

» Jeg tror, at vi al­le har lært af og er vok­set op i og med Ta­ke That. Vi har al­le haft vo­res rej­ser. Nog­le sjove, an­dre ik­ke så sjove – på man­ge må­der er det li­vet. Og her står vi 20 år se­ne­re, og vi læ­rer sta­dig, « run­der Mark Owen in­ter­viewet af.

På vej ud har han et spørgs­mål til mig: » Har du set os li­ve før? « Det har jeg. I 1995 da Rob­bie Wil­li­ams li­ge hav­de for­ladt grup­pen, for­tæl­ler jeg.

» Wa­uv. Du får en over­ra­skel­se så. Vo­res show er me­get an­der­le­des. Jeg hå­ber, du kan li­de det, « si­ger han og gi­ver mig et sid­ste kram.

Vi har al­le haft vo­res rej­ser. Nog­le sjove, an­dre ik­ke så sjove

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.