’’

BT - - KULTUR - Howard Do­nald

iføl­ge Bil­l­bo­ard pt. solgt godt 55 mil­li­o­ner.

Som så man­ge an­dre boy­band­mænd har Owen og Bar­low måt­tet se i øj­ne­ne, at de­res suc­ces er knyt­tet til de an­dre. Sam­men er de sim­pelt­hen stær­ke­re end hver for sig. Og så­le­des genop­stod Ta­ke That i 2005 som kvar­tet. Om end suc­ce­sens tinder i dag er knap så hø­je som tid- » Vi prø­ver ik­ke at ta­ge det her for gi­vet. Men vi ta­ger det hel­ler ik­ke alt for al­vor­ligt, « si­ger Gary Bar­low. Ple­je­de I at ta­ge det for al­vor­ligt? » Jeg gjor­de i 90er­ne, ja. Jeg føl­te, at jeg al­drig nød det, for­di jeg tog det alt for al­vor­ligt. Men den­ne gang tror jeg, at vi al­le har en god at­ti­tu­de og ny­der det, der sker li­ge nu, « sva­rer Gary Bar­low promp­te og bli­ver bak­ket op af Howard Do­nald: » Det gik me­get hur­tigt i 90er­ne. « » Jeg tror, in­gen af os rig­tig vid­ste, hvem vi var i 90er­ne, « sup­ple­rer Mark Owen og bli­ver af­brudt af Howard Do­nald:

» Vi har al­le børn og er gift i dag. Ta­ke That er ik­ke det vig­tig­ste i ver­den, di­ne børn er det vig­tig­ste. Og du er nødt til at flyt­te ting rundt og på sam­me tid ta­ge dit job al­vor­ligt,

Den­gang hav­de vi ik­ke an­det. Alt, vi hav­de, var Ta­ke That

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.