… Og så var de tre

BT - - KULTUR - Dor­te Hansen doh@ bt. dk 43 år. med Em­ma Fer­gu­son, som

TOP 5 1. Klovn Fore­ver 2. In­derst in­de 3. Som­me­ren ’ 92 4. Ma­ze Run­ner 2: In­fer­no. 5. Eve­rest

BRUD

Ja­son Oran­ge, der for­lod Ta­ke That sid­ste år, var al­drig det mest po­pu­læ­re, iøj­ne­fal­den­de el­ler højtrå­ben­de med­lem af boy­ban­det, og må­ske net­op der­for vil hans af­gang hel­ler ik­ke op­le­ves som den store for­an­dring, når grup­pen i mor­gen aft en i Her­ning ta­ger hul på an­den del af de­res før­ste tur­né som trio.

Ta­ke That tog Eu­ro­pa med storm i 1990er­ne, den­gang de var et boy­band med Rob­bie Wil­li­ams som grup­pens po­pu­læ­re bad boy, der blev smidt ud i 1995 og si­den fi k enorm suc­ces som so­list – som den ene­ste af de fem te­e­ni­do­ler.

» Det er lidt sjovt, for på en må­de har vi la­vet et show til Ja­son og Rob. På man­ge må­der hå­ber vi, at de bli­ver im­po­ne­re­de over, hvad vi har gjort, og stol­te over, hvad vi har op­nå­et. De er her sta­dig, « si­ger Mark Owen.

Hvor­dan er det at op­træ­de uden Ja­son?

» Jeg op­da­ger ik­ke, at han ik­ke er med, når vi står på sce­nen, « si­ger

Gary Bar­low, Gift

44 år. med Dawn An­drews, som han har bør­ne­ne Da­ni­el ( født 2000), Emily ( født 2002), og Dai­sy ( født 2009) med. I 2012 fi k de en død­født dat­ter, Pop­py.

på ’ The X Fa­ctor’ i 2011, 2012 og 2013.

’ Open Ro­ad’ ( 1997), ’ Twel­ve Mont­hs Ele­ven Days’ ( 1999), ’ Sin­ce I saw you last’ ( 2013).

er der pre­mi­e­re på hans mu­si­cal ’ The Girls’. Han har tid­li­ge­re la­vet mu­sik til bro­adway­mu­si­ca­len ’ Fin­ding Ne­ver­land’, og var mu­si­kalsk in­struk­tør på tvmu­si­cal- se­ri­en ’ Bri­tan­nia High’.

Dom­mer

So­lo­al­bum:

14. novem­ber

Mark Owen, Gift Gary Bar­low om kol­le­ga­en gen­nem me­re end 20 år.

Tro­e­de han kom igen

» På de sid­ste tre tur­ne­er, vi har la­vet, har vi væ­ret et for­skel­ligt an­tal, så på den må­de fø­les det nok me­get nor­malt – uan­set om vi er én fl ere el­ler fær­re. Man tæn­ker fak­tisk ik­ke over det, « sup­ple­rer Mark Owen, og Gary Bar­low ta­ger over:

» Det er i øje­blik­ke som det­te el­ler til mid­da­ge, at man læg­ger mær­ke til, at vi mang­ler no­gen. «

For Howard Do­nald har det væ­ret en grad­vis til­væn­ning ik­ke at ha­ve ven­nen og kol­le­ga­en Ja­son Oran­ge ved sin si­de. Grup­pen var i gang med at op­ta­ge al­bum­met ’ III’, da Ja­son Oran­ge sag­de op.

» Vi tro­e­de, at han vil­le kom­me tilbage. Men skridt for skridt kom­mer vi vi­de­re og væn­ner os til det. Vi har gi­vet vo­res før­ste tv- op­træ­den uden ham. Og nu er vi nå­et til en ny milepæl – vi gi­ver kon­cert uden ham. Man er ba­re nødt til at kom­me vi­de­re, vi er nødt til at gø­re vo­res bed­ste med tre, « si­ger Howard Do­nald og for­tæl­ler, at han ik­ke har no­gen umid­del­ba­re pla­ner om selv at drop­pe Ta­ke That. han har bør­ne­ne Elwood Ja­ck ( født 2006), Wil­low Ro­se ( født 2008) og Fox In­dia ( født 2012).

’ Ce­le­bri­ty Big Bro­t­her’ i Eng­land i 2002.

Gre­en Man ( 1996), In your Own Ti­me ( 2003), How the mighty fall ( 2005), The Art of Do­ing No­t­hing ( 2013).

Vandt

So­lo­al­bum: Howard Do­nald, Gift

47 år. i ja­nu­ar i år med Ka­tie Ha­lil, som han ven­ter barn med. Fra to tid­li­ge­re for­hold har han døtre­ne Grace ( født 1999) og Lo­la ( født 2005).

i den ty ske ud­ga­ve af ’ Vild med dans’ i 2013.

i åre­ne mel­lem Ta­ke Thats tur­ne­er ar­bej­det som dj.

Dom­mer

Har

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.