Iko­net smi­ler sta­dig

BT - - NAVNE - El­len Buhl el­bu@ ber­ling­s­ke. dk

80 ÅR I MOR­GEN

’ Li­ge­til og uden dik­ke­d­a­rer med en sød­me, der al­drig bli­ver klæg.’ Så­dan lød en del af Ber­ling­s­kes seks­stjer­ne­de an­mel­del­se af den ak­tu­el­le op­sæt­ning af mu­si­ca­len ’ So­und of Mu­sic’ på Det Ny Te­a­ter i København for ny­lig. Or­de­ne gjaldt den dan­ske musicalstjerne Ma­ria Luci­as ud­ga­ve af den le­gen­da­ri­ske bar­nepi­ge Ma­ria, der med stor livs­glæ­de i kuff er­ten kom­mer til den bør­ne­ri­ge krigstrau­ma­ti­se­re­de fa­mi­lie von Trapp i de østrig­ske al­per og tør al­le syv børns hjer­ter op og en­der med at la­de kær­lig­he­den bre­de sig til hr. Trapp, som hun gift er sig med.

’ Uden dik­ke­d­a­rer og med sød­me’ kan man i dag og­så hæft e på 80- års fød­selsla­ren Julie An­drews, der for 50 år si­den udø­de­lig­gjor­de den kær­li­ge og ener­gi­ske bar­nepi­ge i fi lm­ud­ga­ven af mu­si­ca­len, der op­rin­de­ligt hav­de pre­mi­e­re på Bro­adway i 1959. I 1965 be­skrev en be­gej­stret fi lman­mel­der i Los An­ge­les Ti­mes det som ’ Three hours of vi­su­al and vo­cal bril­li­an­ce’, og fi lmen blev da og­så en stor kas­sesuc­ces, der eft er et år hav­de over­ha­let ’ Bor­te med blæ­sten’ og blev den bedst sæl­gen­de fi lm no­gen­sin­de.

Fil­men gik sin sej­rs­gang over he­le ver­den, og det er grun­den til, at langt de fl este i dag ved, hvem Julie An­drews er. Sku­e­spil­le­ren, san­ge­ren og for­fat­te­ren, stå­en­de på en al­pe­top, mens hun la­der sin sprø­de sang fyl­de da­le­ne. Og et ikon på livs­glæ­de og ener­gi.

For­sør­ge­de for­æl­dre­ne

Egent­lig kom hun til New York fra Lon­don, hvor hun er født, i 1954, da hun fi k ho­ved­rol­len i mu­si­ca­len, ’ The Boy Fri­end’ på Bro­adway. Der blev hun lagt mær­ke til og fi k der­eft er rol­len som Eliza Doo­litt­le i den før­ste op­fø­rel­se af ’ My Fair La­dy’ i 1956. Barndommen i det krigs­præ­ge­de Lon­don var ik­ke for mun­ter, selv om den fo­re­gik i et vau­de­vil­le- mil­jø. Mo­de­ren og Julies sted­far er­næ­re­de sig som pi­a­nist og san­ger, og da man op- da­ge­de Julies ek­stra­or­di­næ­re stem­me fi k hun lov til at op­træ­de og så eft er­hån­den og­så lov at for­sør­ge sin al­ko­ho­li­se­re­de mor og sted­far.

1965- 1966 var li­ge­le­des åre­ne, hvor Julie An­drews fi k de før­ste of­fi ci­el­le an­er­ken­del­ser, da hun modt­og en Oscar og en Em­my for bed­ste kvin­de­li­ge ho­ved­rol­le i fi lmen ’ Mary Pop­pins’. Igen i rol­len som en kæk gu­ver­nan­te, der med fi ffi ge me­to­der får sat skik på en fa­mi­lie.

Hun var des­u­den i en læn­ge­re år­ræk­ke no­mi­ne­ret til en Gol­den Glo­be. En pris hun fi k i 1983 for bed­ste kvin­de­li­ge sku­e­spil­ler i fi lmen ’ Vi­ctor Vi­cto­ria’, hvor hun lag­de de sti­ve­de skør­ter bag sig og spil­le­de en pseu­do­trans­ve­stit i æg­te­man­den Edward Bla­kes tv- ko­me­die om di­ver­se køns­for­veks­lin­ger og - for­vik­lin­ger. Bla­ke for­søg­te i det he­le ta­get at få hen­des fi lm­kar­ri­e­re ret­tet op, eft er at hun i 1968 med­vir­ke­de i mu­si­ca­len ’ Star!’, der fl op­pe­de to­talt.

Stem­men øde­lagt

Julie An­drews var og­så med, da ’ Vi­ctor Vi­cto­ria’ i mid­ten af 1990er­ne blev op­ført som mu­si­cal på Bro­adway, men hvad der kun­ne ha­ve væ­ret end­nu en suc­ces, blev en tragedie. Rol­len sled så hårdt på stem­men, at det i 1998 var nød­ven­digt med en ope­ra­tion. Og ope­ra­tio­nen øde­lag­de hen­des sangstem­me.

I 2008 ud­gav An­drews før­ste del af sin selv­bi­o­gra­fi ’ Ho­me: A Me­moir of My Ear­ly Years’, hvor hun for­tæl­ler om sin barn­dom og be­gyn­del­sen af kar­ri­e­ren. I det­te eft er­år ud­kom­mer an­den del af selv­bi­o­gra­fi en, og her op­rul­ler hun bl. a. sit ar­bej­de med di­ver­se fi lm og tv- pro­gram­mer samt per­son­li­ge de­tal­jer om sit lyk­ke­li­ge og over 40 år lange æg­te­skab med Edward Bla­ke, der desvær­re end­te brat i 2010, da han dø­de. Sam­men fi k de fem børn. Julie An­drews duk­ke­de kort op på den in­ter­na­tio­na­le sce­ne i år, da hun tak­ke­de La­dy Ga­ga for hen­des hyl­destsang til 50 års ju­bila­ren ’ So­und of Mu­sic’. Der var ik­ke et øje tørt og slet ik­ke hos Julie An­drews. ’ I blin­ked and then sud­den­ly he­re I am,’ lød det fra hen­de. Al­tid smi­len­de.

ONS­DAG 30. SEP­TEM­BER 2015

Julie An­drews er kendt ver­den over for si­ne le­gen­da­ri­ske rol­ler i de to mu­si­cals ’ So­und of Mu­sic’ og ’ Mary Pop­pins’. I år duk­ke­de hun op til Oscar- ud­de­lin­gen, da La­dy Ga­ga gav en hyl­destsang til hen­de i an­led­ning af 50- året for ’ So­und of Mu­sic’. Fo­to: Mi­ke Bla­ke/ Reu­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.