Magi og magt

BT - - TV - THRILLER

Hand­lin­gen ud­spil­ler sig i Lon­don om­kring år 1900. De to un­ge mænd Ru­pert An­gi­er og Al­fred Borden er beg­ge loven­de og ta­lent­ful­de tryl­le­kunst­ne­re, om end An­gi­er er en ari­sto­kra­tisk ty pe, mens Borden er en ar­bej­der­klas­se tryl­le­kunst­ner. En fa­tal ulyk­ke un- der et far­ligt tri­ck, hvor An­gi­ers ko­ne, Julie, druk­ner i en vand­tank, gør dem imid­ler­tid til bit­re fj en­der og ri­va­ler. De for­sø­ger nu kon­stant at over­gå hin­an­den med fæ­no­me­na­le tri­cks og il­lu­sions­num­re, mens de sam­ti­dig gør alt for at sa­bo­te­re hin­an­dens fo­re­stil­lin­ger på død­brin­gen- de vis. Des­u­den kom­mer den smuk­ke as­si­stent Oli­via Wenscom­be til at fun­ge­re som en slags ” dob­bel­ta­gent” mel­lem de to ri­va­li­se­ren­de il­lu­sio­ni­ster. Da Al­fred ud­vik­ler den ma­ge­lø­se og til­sy­ne­la­den­de umu­li­ge il­lu­sion, Den trans­por­te­re­de mand, rej­ser Ru­pert til Ame­ri­ka, hvor han op­sø­ger den ka­ris­ma­ti­ske pio­ner in­den for elek­tri­ci­tet, Tesla, for at få den­ne til at ud­vik­le en ” te­leporta­tions” ma­ski­ne. Ri­va­li­se­rin-

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion:

Hugh Ja­ck­man ( bill.) og Chri­sti­an Ba­le spil­ler to tryl­le­kunst­ne­re, hvis for­hold til hin­an­den er præ­get af be­sæt­tel­se, ja­lou­si og bed­rag. Scar­lett Jo­hans­son er kvin­den mel­lem de to mænd, hvis ri­va­li­se­ring bli­ver død­brin­gen­de. Chri­stop­her No­lan har is­ce­ne­sat fi lmen.

Fo­to: Di­scove­ry Networks

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.