Sid­ste dag som McLaren- mand?

BT - - SPORTEN -

IDAG SLUT­TER ET sam­ar­bej­de, der lag­de op til ver­dens­mester­ska­ber, men nu ser ud til at en­de i in­gen­ting. Kevin Magnus­sen var kun en 17- årig te­e­na­ger med bøj­le på tæn­der­ne, da han i 2010 blev ind­lem­met i McLaren- tea­mets yo­ung dri­ver- pro­gram. I 2012 fulg­te den før­ste For­mel 1- test, hvor han i Abu Dha­bi sen­sa­tio­nelt sat­te hur­tig­ste tid af al­le. Så løbs­de­bu­ten i Au­stra­li­en sid­ste år, hvor han med an­den­plad­sen blev én af me­get få For­mel 1- de­butan­ter, der slut­te­de på po­di­et.

Og i dag slut­ter det he­le så med, at kon­trak­ten eft er alt at døm­me ik­ke for­læn­ges. Der er in­gen af de im­pli­ce­re­de par­ter, der vil kom­men­te­re på kon­trakt­si­tu­a­tio­nen, men det er en off ent­lig hem­me­lig­hed, at McLa­rens så­kald­te op­tion på dan­ske­rens 2016- sæ­son ud­lø­ber i dag.

Selv­om han ved, at team­chef Ron Den­nis har rig­tig man­ge an­dre ting at ta­ge sig af i dis­se da­ge et sam­ar­bej­de med Hon­da, der hal­ter, to eks­ver­dens­me­stre, der ik­ke vil bin­de sig 100 pro­cent til tea­met, og en be­sty­rel­se, der ik­ke kan enes) må da­gen i dag al­li­ge­vel gi­ve Magnus­sen en mær­ke­lig smag i mun­den.

De che­fer, der for ba­re et par år si­den om­tal­te ham som en kom­men­de ver­dens­me­ster, vir­ker nu som om, de her ’ glemt’ ham. DET ER EN uri­me­lig be­hand­ling. Magnus­sen har gen­nem tre år væ­ret uhy­re loy­al over for tea­met. Han for­blev po­si­tiv, da det vi­ste sig, at 2014- mo­del­len var en skodra­cer uden down­for­ce, og han for­må­e­de at smi­le – eft er en vis be­tænk­nings­tid – da McLaren sid­ste år de­gra­de­re­de ham til re­ser­ve­kø­rer. Han har knok­let med in­ge­ni­ø­rer­ne for at ud­vik­le 2015- bi­len. Og det er sta­dig ham, der har sco­ret McLa­rens bed­ste re­sul­tat i de se­ne­ste tre år.

Al­li­ge­vel ty­der alt på, at op­tio­nen ba­re lø­ber ud. At det går den vej blev klart al­le­re­de for en må­ned si­den, da McLaren- le­del­sen gav ham lov til at for­hand­le 2016- kon­trakt med det nye, ame­ri­kan­ske Haas- team, der i går of­fent­lig­gjor­de Ro­main Grosje­an som første­kø­rer.

Nu lig­ner Lo­tus/ Re­nault Kevin Magnus­sens sid­ste mu­lig­hed i For­mel 1- fel­tet i 2016. Her er dan­ske­ren de se­ne­ste da­ge ryk­ket langt frem i ræk­ken af po­ten­ti­el­le kø­re­re, og hans tro­fa­ste sponsor Be­st­sel­ler ( Ja­ck & Jones) kan hjæl­pe til sam­men med an­dre dan­ske virk­som­he­der.

Be­st­sel­ler kom på grund af tea­mets ar­ro­gan­ce al­drig for al­vor ind i var­men hos McLaren, der og­så for­skræk­ke­de an­dre dan­ske fi rma­er med si­ne op­skru­e­de pri­ser. Hos Lo­tus/ Re­nault kan de kom­me til at spil­le en af­gø­ren­de rolle. LO­TUS, DER EF­TER en hen­sigt­ser­klæ­ring, der blev un­der­skre­vet sent mandag, nu over­ta­ges af Re­nault- fa­brik­ken, kan bli­ve en frisk start for Kevin Magnus­sen.

Og jeg hå­ber, han ta­ger sig tid til at vin­ke, når han over­ha­ler McLaren- bi­ler­ne i 2016. McLaren lo­ve­de ham så me­get men le­ve­re­de så lidt – de fortje­ner fak­tisk slet ik­ke et ta­lent i Kevin Magnus­sens klas­se.

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

BTs For­mel 1- kor­re­spon­dent, Pe­ter Ny­gaard, hå­ber, at Kevin Magnus­sen vil ta­ge sig tid til at vin­ke, når han over­ha­ler McLaren- ra­cer­ne i næ­ste sæ­son - hvis dan­ske­ren vel at mær­ke kom­mer til at kø­re For­mel 1. Li­ge nu lig­ner Lo­tus/ Re­nault bed­ste bud på en plads i For­mel 1 i 2016 til Kevin Magnus­sen. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.