Hvor går græn­sen? Her er de in­ha­bi­le

BT - - SPORTEN -

OONNSSDDAAGG 3 300. S. ESPETPETMEBMEBR E2R0 125015 Aar­hus- ad­vo­kat og AGF- sæ­son­kor­tin­de­ha­ver Poul Ga­de fra DBUs di­sci­pli­nær­ud­valg bli­ver an­fæg­tet på sin ha­bi­li­tet af Ho­bro- le­del­sen for sin med­vir­ken i en sag om Ho­bro- AGFkam­pen. BT har ta­get et kig på de seks ud­valgs­med­lem­mers klub­for­hold, der i nog­le til­fæl­de gør dem in­ha­bi­le.

UDVALGSMEDLEMMERNE KAN I

en­hver sag selv er­klæ­re sig in­ha­bil el­ler la­de ud­valgskol­le­ger­ne af­gø­re det for dem.

ER PER­SO­NEN MED­LEM,

ak­tio­nær el­ler an­sat i en klub - el­ler har væ­ret det - vil det væ­re diskva­li­fi - ce­ren­de for at del­ta­ge i be­slut­nin­gen om den på­gæl­den­de klub.

HJORTSKOV: Ad­vo­kat og for­mand i di­sci­pli­nær­ud­val­get. Tid­li­ge­re for­mand i AB og der­med in­ha­bil i sa­ger om aka­de­mi­ker­ne.

JENS

STE­VEN LUSTÜ:

POUL GA­DE:

Ad­vo­kat, bo­sid­den­de i Aar­hus. Føl­ger man­ge af AGFs kam­pe som sæ­son­kor­tin­de­ha­ver, men er re­elt uden egent­lig til­knyt­ning til klub­ben. Der­for uafh æn­gig.

JES­PER

HANSEN:

Sport­s­chef i su­per­liga­klub­ben OB. In­ha­bil i sa­ger om klub­ben, li­ge­som han og­så kan er­klæ­res in­ha­bil i sa­ger om kon­kur­ren­ter, der på en el­ler an­den må­de ty de­ligt kan på­vir­ke OB.

STIG PE­DER­SEN:

Di­rek­tør i 1. di­vi­sions­klub­ben FC Fre­de­ri­cia. In­ha­bil på sam­me må­de som Jes­per Hansen.

KIM HØG MAD­SEN:

For­mand i er­hver­s­klub­ben ’ Hvep­se­ne’, der har til for­mål at væ­re med til at ska­be et gun­stigt øko­no­misk grund­lag for 2. di­vi­sions­klub­ben Brøns­høj Bold­klub. Har tid­li­ge­re er­klæ­ret sig in­ha­bil i sa­ger om Brøns­høj.

Sa­gen om Ho­bros brug af Ada­ma Tam­bou­ra uden spil­le­til­la­del­se i kam­pen mod AGF blev vur­de­ret af DBUs Di­sci­pli­næ­rin­stans, men Ho­bro- le­del­sen er util­freds med, at næst­for­mand Poul Ga­de, der har sæ­son­kort til AGF, ik­ke blev er­klæ­ret in­ha­bil. Fo­to: Bo Amstrup

Bo­sid­den­de i Sil­ke­borg og tid­li­ge­re su­per­liga- spil­ler i Sil­ke­borg IF. Blev i for­å­ret ud­nævnt som am­bas­sa­dør for klub­ben og må der­for væ­re in­ha­bil i sa­ger om 1. di­vi­sionklub­ben.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.