’’

Sæ­son­kor­tin­de­ha­ver i AGF var med til at ta­ber­døm­me Ho­bro. » Han er ik­ke in­ha­bil, « me­ner med­lem­mer af DBUs Di­sci­pli­næ­rin­stans

BT - - SPORTEN - HVEM KAN DØM­ME? Jo­han Lyng­holm jo­hp@ sporten. dk Kim Høg Mad­sen

Poul har ik­ke no­get klub­til­hør til AGF, ba­re for­di han kom­mer til AGFs kam­pe og bor i Aar­hus

Næsts­for­man­den for DBUs Di­sci­pli­næ­rin­stans, Poul Ga­de, spil­le­de en ak­tiv rolle som en af ba­re to ad­vo­ka­ter i den grup­pe, der skul­le af­gø­re sa­gen om Ho­bros brug af Ada­ma Tam­bou­ra i kam­pen mod AGF. Det på trods af, at han har sæ­son­kort til AGFs kam­pe og er hyp­pig gæst på Aar­hus Sta­dion. Det kan BT i dag af­slø­re.

På ba­nen end­te kam­pen 2- 1 til Ho­bro, men DBUs di­sci­pli­nær­ud­valg om­stød­te den på skri­ve­bor­det til en 3- 0- sejr til AGF.

Ho­bro- for­mand Ste­en Ju­els­gaard åb­ne­de de­bat­ten om Poul Ga­des til­hørs­for­hold mandag af­ten, da han in­di­rek­te så­e­de tvivl om di­sci­pli­nær­ud­val­gets aar­hu­si­an­ske ad­vo­kats ha­bi­li­tet i den ver­se­ren­de sag mel­lem Aar­hus- klub­ben AGF og Ho­bro.

» Jeg tror da, at den kæ­re ad­vo­kat er fast til­sku­er til AGFs kam­pe, « lød det i in­ter­viewet til TV3 Sport, in­den Ho­bro- for­man­den sar­ka­stisk fulg­te op med ven­din­gen:

» Ja­men, in­ter­es­se­kon­fl ikt har vi og­så stor respekt for. «

Umid­del­bart vir­ke­de det som et surt op­stød fra en ta­ben­de part, men ind­dra­ger man i lig­nin­gen, at Poul Ga­de rent fak­tisk har sæ­son­kort til AGFs kam­pe, kun­ne det lig­ne en gråzo­ne for di­sci­pli­nær­ud­valgs­med­lem­mer­nes ret til at age­re i spe­ci­fi kke sa­ger ved­rø­ren­de spe­ci­fi kke klub­ber.

BT kan nu for­tæl­le, at di­sci­pli­nær- ud­val­get, der for­u­den næstformanden Poul Ga­de be­står af for­mand Jens Hjortskov ( ad­vo­kat), Jes­per Hansen ( sport­s­chef i OB), Stig Pe­der­sen ( di­rek­tør i FC Fre­de­ri­cia), Ste­ven Lüstü ( tid­li­ge­re su­per­lig­a­spil­ler i Sil­ke­borg) og Kim Høg Mad­sen ( in­vol­ve­ret i 2. di­vi­sions­klub­ben Brøns­høj) da og­så drøf­te­de Poul Ga­des mu­li­ge in­ha­bi­li­tet i for­bin­del­se med Ho­bro/ AGF- sa­gen, men vur­de­re­de, at der ik­ke var grund til be­kym­ring.

Vur­de­rer in­ha­bi­li­tet

I di­sci­pli­nær­ud­val­get er det fast kuty­me, at med­lem­mer, der har in­ter­es­ser i en klub, selv kan er­klæ­re sig in­ha­bi­le el­ler bli­ve vur­de­ret in­ha­bil af kol­le­ger­ne. Det ske­te dog ik­ke i Poul Ga­des til­fæl­de trods Aar­hus­ad­vo­ka­tens sæ­son­kort til AGFs kam­pe.

» Skul­le man væ­re in­ha­bil, for­di man ta­ger ud og ser no­get fod­bold i en klub, man om­ta­ler her? Det, sy­nes jeg, er uri­me­ligt, « si­ger ud­valgskol­le­ga Ste­ven Lustü til BT.

» Vi vur­de­re­de ha­bi­li­te­ten og var i ud­val­get eni­ge om, at Poul er ha­bil, « sup­ple­rer Kim Høg Mad­sen, der selv har er­klæ­ret sig in­ha­bil i sa­ger om Brøns­høj Bold­klub, li­ge­som Jes­per Hansen og Stig Pe­der­sen som chef- er i hen­holds­vis OB og Fre­de­ri­ca er åben­lyst in­ha­bi­le i sa­ger ved­rø­ren­de dis­se klub­ber.

» Poul har ik­ke no­get klub­til­hør til AGF, ba­re for­di han kom­mer til AGFs kam­pe og bor i Aar­hus. Vi har og­så folk i ud­val­get, der bor i København. De kan og­så godt ’ døm­me’ nog­le af hol­de­ne fra by­en, « me­ner Kim Høg Mad­sen.

Men er der ik­ke en ri­si­ko for at bli­ve far­vet af at kom­me oft e i en klub?

» Det sy­nes jeg ik­ke i det kon­kre­te til­fæl­de med Poul. «

Hvor­for ik­ke i li­ge net­op det til­fæl­de?

» Net­op for­di han ik­ke har no­get klub­til­hørs­for­hold. Poul er jo sat ind af DBU, net­op for­di han ik­ke har no­get klub­til­hørs­for­hold. Han er uaf­hæn­gig i al­ler­hø­je­ste grad. «

Sidst­nævn­te hold­ning er de til­sy­ne­la­den­de ik­ke helt eni­ge i i Ho­bro, hvor man har an­ket sa­gen om Ada­ma Tam­bou­ra.

BT har væ­ret i kon­takt med Poul Ga­de, der ik­ke øn­sker at bi­dra­ge til ar­tik­len, for­di sa­gen sta­dig kø­rer. Det var hel­ler ik­ke mu­ligt at få en kom­men­tar fra for­mand i di­sci­pli­nær­ud­val­get, Jens Hjortskov,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.