Fra dar­ling til sk

Ho­bro- for­mand Ste­en Juuls­gaard er eft er kri­tik af AGF- di­rek­tør Ja­cob Ni­el­sen i ’ Tam­bou­ra- sa­gen’ hav­net i vold­som mod­vind

BT - - SPORTEN - IN­TER­VIEW Tho­mas Idskov idskov@ sporten. dk

De sø­de hve­de­brød­s­da­ge i Ho­bro IK er slut. Nu er det barsk vir­ke­lig­hed i Su­per­liga­en, hvor den him­mer­land­ske klub de se­ne­ste uger er kom­met i vold­som mod­vind. Først med ’ Tam­bou­ra- sa­gen’ og se­ne­st mandag aft en, hvor Ho­bro på et kon­tro­ver­si­elt dømt straff es­park i sid­ste mi­nut måt­te nø­jes med uaf­gjort 2- 2 i bundop­gø­ret mod Es­b­jerg fB.

» Man kan vel godt si­ge, at vi er gå­et fra at væ­re al­les dar­ling til at bli­ve sky­de­ski­ve. Først blev vi hyl­det, og nu er der nog­le, der for­sø­ger at pil­le os ned, « si­ger Ste­en Juuls­gaard, der i næ­sten fem år har væ­ret be­sty­rel­ses­for­mand i Ho­bro IK.

Han har se­ne­st lagt ryg til kri­tik, eft er at han i kamp­pro­gram­met før Es­b­jerg- kam­pen skrev føl­gen­de:

» Det er ær­ger­ligt, at mo­der­ne top­fod­bold er ble­vet cen­trum for en fejl­fi nder­kul­tur, hvor klub­di­rek­tø­rer går på de­tek­ti­v­ar­bej­de, hvis ik­ke det lyk­kes at vin­de kam­pen på ba­nen. Vi må hå­be, at de klub­ber, der er dyg­ti­ge­re ved skri­ve­bor­det end på fod­bold­ba­nen, skal stå til regn­skab for de­res moral en dag. I hvert fald pri­o­ri­te­rer vi an­dre vær­di­er i Ho­bro IK. «

TAM­BOU­RA- SA­GEN

11. SEP­TEM­BER:

12. SEP­TEM­BER:

13. SEP­TEM­BER:

26. SEP­TEM­BER:

ONS­DAG 30. SEP­TEM­BER 2015

Ho­bro IK vin­der su­per­liga- kam­pen mod AGF 2- 1. I kam­pen be­nyt­ter Ho­bro sin nye spil­ler Ada­ma Tam­bou­ra, som er hen­tet på en fri trans­fer, for­di han si­den sit se­ne­ste til­hørs­for­hold hos Randers FC har væ­ret klub­løs.

AGFs di­rek­tør, Ja­cob Ni­el­sen, kon­tak­ter Randers FC og spør­ger, om de har over­ført Ada­ma Tam­bou­ras spil­ler­cer­ti­fi kat til Ho­bro IK. Sva­ret er be­næg­ten­de. AGF ta­ger her­eft er kon­takt til Ho­bro IK, der er­ken­der, at der er sket en pro­ce­du­re­fejl.

Ho­bro IK hy­rer juri­disk bi­stand til for­mu­le­ring af DBU- re­de­gø­rel­se og skri­ver i pres­se­med­del­el­se, at de me­ner, at der er go­de mu­lig­he­der for, at de tre po­int bli­ver i klub­ben.

Fod­bol­dens Di­sci­pli­næ­rin­stans ta­ber­døm­mer Ho­bro IK med 0- 3 mod AGF. Sam­me dag væl­ger Ho­bro IK at an­ke DBU­af­gø­rel­sen til Fod­bol­dens Ap­pel­in­stans og skri­ver i en pres­se­med­del­el­se, at de har en for­vent­ning om, at sa­gen en­der i Hø­je­ste Ap­pel­in­stans hos Dan­marks Idræts­for­bund. Ho­bro be­gynd­te som Su­per­liga­ens dar­ling, men nu er si­tu­a­tio­nen an­der­le­des for Him­mer­lands- klub­ben. På det lil­le bil­le­de ses for­mand Ste­en Juuls­gaard. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.