’’

BT - - SPORTEN - Ste­en Juuls­gaard

Står du ved den ud­ta­lel­se? » Det er klart, at når vi stik­ker næ­sen frem, må vi og­så for­ven­te, at få en over nak­ken en gang imel­lem. AGF- sa­gen kan væ­re svær at kom­mu­ni­ke­re. Ja­cob Ni­el­sen ( AGFs di­rek­tør, red.) la­ver den sort/ hvid: Har man, el­ler har man ik­ke et spil­ler­cer­ti­fi kat? Men når man dyk­ker ned i sa­gen, er der no­get kom­plek­si­tet om, hvor­dan reg­ler snak­ker sam­men. Hvor man­ge god­ken­del­ser skal man egent­lig ha­ve på en spil­ler? I fl ere da­ge op til vo­res kamp mod AGF holdt vi fl ere DBU- me­d­ar­bej­de­re be­skæft iget med at få en mas­se pa­pir­ar­bej­de på plads. Og så mang­ler der li­ge at bli­ve sat et elek­tro­nisk kryds i vo­res an­mod­ning om at få hans spil­ler­cer­ti­fi kat på plads, Hvor stor er den for­bry­del­se? «

Er den straf, I har få­et, for hård?

» Den bør eft er min me­ning stå i for­hold til for­bry­del­sen. Selv­om der er la­vet en fejl, sy­nes jeg, at straff en er for hård, og det er og­så den straf, vi får, der fri­ster sport­s­di­rek­tø­rer til at sco­re nog­le ek­stra po­int . Der­for sy­nes jeg, at man ik­ke skal kun­ne hen­te po­int på skri­ve­bor­det. Selv­føl­ge­lig skal der væ­re fair­play. Men jeg sy­nes ik­ke, at vi har haft en for­del ved den fejl, vi har la­vet, og jeg sy­nes ik­ke, at AGF skal ha­ve tre gra­tis po­int på den

Vi kæm­per vi­de­re. Bå­de når det går godt, og når det går min­dre godt.

kon­to. Må­ske skal vi ha­ve en sank­tion. En bø­de må­ske? Men det bør un­der in­gen om­stæn­dig­he­der kom­me AGF til go­de. Hvis vi kan kom­me ud over det, vil det hel­ler ik­ke væ­re in­ter­es­sant at le­ge de­tek­tiv, som Ja­cob Ni­el­sen har gjort. «

Er dit ud­fald ik­ke et an­greb på Ja­cob Ni­el­sen?

» Det sy­nes jeg ik­ke, at det er. Han er me­get ær­lig. Jeg kan ik­ke for­tæl­le AGF og de­res om­gi­vel­ser, hvil­ke vær­di­er de skal ha­ve. Men jeg sy­nes, at det er ær­ger­ligt for fod­bol­den, hvis kam­pe­ne skal af­gø­res på skri­ve­bor­det og ik­ke på ba­nen. «

Hol­der fast i vær­di­er

I er nye i Su­per­liga­en. Har I en an­den til­gang til tin­ge­ne end kol­le­ger­ne?

» Det kan da go­de væ­re, at vi er nog­le nai­ve ama­tø­rer, der ik­ke kan over­le­ve i dansk fod­bold. Men vi hol­der stæ­digt fast i vo­res vær­di­er. Eft er vo­res ne­der­lag i Par­ken mod FCK vil vi ik­ke gå i gang med at un­der­sø­ge, om de nu har en spil­ler, der ik­ke har lov­ligt spil­ler­cer­ti­fi kat. Det er så langt fra den må­de, vi tæn­ker og hand­ler på. «

Hvor­for tror I, at I kan vin­de sa­gen hos Fod­bol­dens el­ler DIFs Ap­pel­in­stans?

» Vi bygger det på, at den juri­di­ske til­gang nok skal fyl­de me­re, end ’ det ple­jer vi at gø­re’. Vi tror, at der er en juri­disk løs­nings­mu­lig­hed, og vi tror, at det for DBU- folk er svært at gø­re an­det, end man ple­jer at gø­re i for ek­sem­pel U19- ræk­ker­ne. Su­per­liga­en er ik­ke U19. Chan­cer­ne for at vin­de den­ne sag bli­ver stør­re, jo læn­ge­re vi kom­mer op i

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.