Ky­de­ski­ve

BT - - SPORTEN -

OONNSSDDAAGG 3 300. S. ESPETPETMEBMEBR E2R0 125015 sy­ste­met. Her har fol­ke­ne en me­re juri­disk til­gang til tin­ge­ne. «

Kom­mer der til at rul­le ho­ve­d­er i Ho­bro IK?

» Det gør der ik­ke. Så­dan no­get bru­ger vi ik­ke i vo­res klub. Men er der nog­le per­so­ner, der skal hjæl­pes med at ken­de pro­ce­du­rer­ne, vil vi ger­ne ta­ge hånd om det. Det er helt sik­kert, at vo­res pro­ce­du­rer fremad­ret­tet om- kring spil­ler­cer­ti­fi ka­ter bli­ver skær­pet. For ek­sem­pel vil vi ind­fø­re tjek- li­ster. «

Vildt i Su­per­liga­en

Er der ting, der i en lil­le klub som je­res har overrasket eft er op­ryk­nin­gen til Su­per­liga­en?

» Det er så vildt, hvad der sker, når man kom­mer i Su­per­liga­en. Nu er vi og­så hav­net i en me­di­e­storm. Det har vi ik­ke prø­vet før. Tid­li­ge­re blev der snak­ket om land­lig idyl, når Ho­bro IK var på dags­or­de­nen. Nu op­le­ver vi og­så den an­den og me­re ne­ga­ti­ve si­de. Ja, det er en kæm­pe om­vælt­ning. Men jeg sy­nes, at det er værd at ha­ve med at gø­re. Vi kæm­per vi­de­re. Bå­de når det går godt, og når det går min­dre godt. Vi vil fort­sat gø­re alt for at få vo­res su­per­liga- man­dat for­læn­get. Vi skal bru­ge glans- pe­ri­o­den for vo­res fod­bold­klub til at byg­ge et stær­ke­re fun­da­ment. Vi skal løft e os, og det gør vi he­le ti­den. Så er der svæ­re pe­ri­o­der som i øje­blik­ket. Men der er sta­dig man­ge kam­pe tilbage. Der er da an­dre su­per­liga- klub­ber, hvor man ta­ler om, at de spil­le­mæs­sigt er på vej nedad. Hos os sy­nes jeg, at vi er på vej opad. Så jeg ser med fortrøst­ning på frem­ti­den. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.