Kri­tik af dom­mer

BT - - SPORTEN - FEJL Tho­mas Idskov idskov@ sporten. dk

alt­så ek­stremt ondt at ta­be to po­int på den­ne må­de. At dom­me­ren midt i spil­ler­nes ra­se­ri­ud­brud over ken­del­sen sam­ti­dig væl­ger at ud­de­le tre gu­le kort til vo­res spil­le­re, vi­ser ba­re, at hans si­tu­a­tions­for­nem­mel­se er man­gel­fuld. Eft er mi­ne be­gre­ber skal man alt­så væ­re 100 pro­cent sik­ker på si­ne ken­del­ser, når man be­fi nder sig to mi­nut­ter in­de i en højdra­ma­tisk kamps til­lægs­tid. «

Ned­t­u­ren føl­ger i kølDa­gen der­på var den himvan­det på ’ Tam­bou­ra­mer­land­ske klubs be­stysa­gen’, hvor Ho­bro IK af rel­ses­for­mand, Ste­en JuulsFod­bol­dens Di­sci­pli­næ­rin­gaard, sta­dig forun­dret stans er ble­vet ta­ber­dømt over dom­mer Den­nis Mo­mod AGF 0- 3, selv­om man gen­sen. på ba­nen vandt op­gø­ret

» Al­le på 1.sta­dion kun­ne 2- se, at bol­den ram­te Jo­nas » Det­te sce­na­rie kan Brix- Dam­borgs bryst og man ik­ke by­de no­gen. Det ik­ke arm, som dom­me­ren er umen­ne­ske­ligt, at spil­el­lers på­står. Men vi sy­nes ler­ne lø­ber ind i en sport­salt­så, at det hav­de væ­ret lig ned­t­ur sam­ti­dig med, på sin plads, at dom­me­ren at vi i klub­bens ad­mi­ni­hav­de er­kendt sin fejl og stra­tion kæm­per hårdt for sagt, at hans præ­sta­tion at be­hol­de de tre po­int fra ik­ke var god nok, « si­ger AGF- kam­pen, « si­ger Ste­en Ste­en Juuls­gaard og til­fø­jer: Juuls­gaard.

» Iso­le­ret set la­ver al­le dom­me­re fejl. Men det gør

På et kon­tro­ver­si­elt dømt straff es­park lyk­ke­des det li­ge ak­ku­rat for Es­b­jerg fB at få uaf­gjort 2- 2 i mandag aft ens su­per­liga- op­gør mod Ho­bro IK, der her­eft er sta­dig har fem po­int op til nær­me­ste kon­kur­rent over nedryk­nings­stre­gen.

Se og­så mid­ten

Fru­stre­ret Ho­bro- spil­ler ef­ter det døm­te straf­fes­park til Es­b­jerg, der sik­re­de gæ­ster­ne et po­int. Fo­to: Hen­ning Bagger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.