Over­skud på vej i Ho­bro

BT - - SPORTEN -

Selv­om Ho­bro IK er pla­ce­ret på en øje­blik­ke­lig sid­ste­plads i Su­per­liga­en, teg­ner det trods alt øko­no­misk lyst i den him­mer­land­ske klub. » Om 14 da­ge off ent­lig­gør vi vo­res hal­vårs­regn­skab. Det vil vi­se et over­skud på rundt reg­net et par mio. kro­ner, « si­ger Ho­bro IKs for­mand, Ste­en Juuls­gaard, der for­tæl­ler, at man ved årets ud­gang vil ha­ve en egen­ka­pi­tal på om­kring 35 mio. kro­ner.

» Det er vig­tigt for klub­ben, at vo­res første­hold og­så eft er den­ne sæ­son spil­ler i Su­per­liga­en. Vi er jo i gang med et sta­dionbyg­ge­ri, som vi har pla­ce­ret 17,5 mio. kro­ner i. Sam­me be­løb som de kom­mu­na­le myn­dig­he­der. Skal dis­se pen­ge tje­nes hjem, skal der pen­ge i kas­sen, og dem får vi man­ge af ved at spil­le i Su­per­liga­en. Jeg vil sky­de på, at en nedryk­ning vil be­ty­de en ind­tægts­ned­gang på om­kring 15 mio. kro­ner. «

Skul­le det en­de med nedryk­ning, er man i Ho­bro IK afh æn­gig af, at klub­bens nu­væ­ren­de sponso­rer fast­hol­der de­res øko­no­mi­ske sup­port.

» Am­bi­tio­nen vil i så til­fæl­de gå i ret­ning af hur­tig re­tur­ne­ring til Su­per­liga­en. Men har vi ik­ke pen­ge­ne til at kø­re vi­de­re på sam­me ni­veau som nu, må vi ju­ste­re mål­sæt­nin­gen. Kort sagt: Vi fø­ler, at vi har styr på øko­no­mi­en. Ryk­ker vi ned, vil vi li­ge­som al­le an­dre klub­ber ha­ve store ud­for­drin­ger. Vi har det dog rig­tigt fi nt med, at vi ik­ke er kom­met i Su­per­liga­en for lån­te pen­ge, « si­ger Ste­en Juuls­gaard. idskov

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.