Champions League CASILLAS TOG SIN

Den span­ske må­l­mand fi k sin hævn over José Mourin­ho med en 2- 1- sejr, der gra­ver Chel­sea­ma­na­ge­rens grav dy­be­re

BT - - SPORTEN -

CHAMPIONS LEAGUE, GRP. G over sin red­ning – det pil­le­de Mourin­ho af ham i Madrid, og han har ik­ke fun­det det frem end­nu.

Iro­nisk nok var Casillas’ kamp mod Mourin­ho sam­ti­dig den 152. gang, må­l­man­den har hørt Champions League- hym­nen, og mens han tog re­kor­den for fl est kam­pe i den store tur­ne­ring, vi­ste han igen det, som Mourin­ho luk­ke­de øj­ne­ne for i Re­al Madrid. Den an­den tid­li­ge­re Bar­ce­lo­na- pro­fi l Pedro strøg ale­ne igen­nem mod Casillas, og så di­ske­de må­l­man­den op med en re­fl eks­red­ning af de helt store.

Og da An­dré An­dré syv mi­nut­ter før pau­sen fl ug­te­de en re­tur­bold fra Chel­sea- må­l­mand As­mir Be­g­ovic i net­tet til 1- 0, blev Chel­seas Pre­mi­er League- kri­se plud­se­lig ta­get med ud i Eu­ro­pa. Mourin­ho skul­le ha­ve brugt sin re­tur til ba­nen, hvor han føl­te sig så godt til­pas fra 2002 til 2004, på at få stuk­ket snor­k­len op og træk­ke lidt luft ind fra den over­svøm­mel­se af pres, han tyn­ges af med Chel­seas dår­lig­ste start un­der Ro­man Abram­ovi­chs sty­re.

En lil­le mund­fuld pres- fri luft kun­ne det bli­ve til for Mourin­ho – end­da på Casillas’ be­kost­ning. For i før­ste halv­legs over­tid spar­ke­de Wil­li­an ud­lig­nin­gen til 1- 1 i mål di­rek­te på fris­park. Må­l­man­dens kro­p­s­sprog sig­na­le­re­de util­freds­hed med dår­ligt ud­syn. Men det var i Casillas’ si­de af må­let, at den bold blev spar­ket ind.

Der­for var der mu­lig­vis glæ­de i krop­pen på Iker Casillas, da Po­r­to- an­fø­rer Mai­con løb til for­re­ste stol­pe og snit­te­de et hjør­ne­s­park i mål til re­sul­ta­tet 2- 1. Smilet holdt han sta­dig for sig selv.

Po­r­to- spil­ler­ne lø­ber ud til det jub­len­de hjem­me­pu­bli­kum ef­ter Mai­cons sej­rs­mål. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.