Lewan­dowski ud­ra­de­re­de de kro­a­ti­ske me­stre

BT - - SPORTEN -

CHAMPIONS LEAGUE, GRP. F over Ar­se­nal i før­ste run­de. De kro­a­ti­ske me­stre gik ube­sej­ret igen­nem liga­en i sid­ste sæ­son, og de hav­de fak­tisk ik­ke tabt si­den novem­ber sid­ste år.

Men det blev der la­vet godt og grun­digt om på i af­tes.

Hur­tigt un­der pres

Bay­ern Mün­chen sat­te fra kam­pens be­gyn­del­se kro­a­ter­ne un­der pres, og ef­ter 13 mi­nut­ter gav det bonus, da Doug­las Cos­ta spar­ke­de bol­den ind fra ven­stre si­de i en spids vin­kel.

Syv mi­nut­ter ef­ter gik det stærkt.

Først mi­ste­de Fi­lip Ben­ko­vic bol­den som ba­ge­ste mand. Det ud­nyt­te­de Thi­a­go Alcan­ta­ra, sprin­te­de mod må­let og spil­le­de Ro­bert Lewan­dowski, der let kun­ne sco­re.

Der­ef­ter bro­de­re­de Kings­ley Co­man og Ma­rio Götze sig igen­nem med mål fra Götze som re­sul­tat, og der­næst ud­nyt­te­de Ro­bert Lewan­dowski mang­le­de op­dæk­ning ef­ter et hjør­ne­s­park.

I an­den halv­leg ful­dend­te po­lak­ken så sit hat­tri­ck, da Di­na­mo Za­grebs of­f­si­de­fæl­de kik­se­de, hvor­ef­ter han løf­te­de bol­den over må­l­mand Edu­ar­do til slutcif­re­ne 5- 0.

Ro­bert Lewan­dowski fejrer et af si­ne tre mål i Bay­ern Mün­chens sejr over Di­na­mo Za­greb. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.