VI­DEO, VI­DEO.

BT - - SPORTEN - TV Las­se Vø­ge og Da­ni­el Mar­tin­sen lavg@ sporten. dk og danm@ sporten. dk

Da dom­mer Den­nis Mo­gen­sen i de sid­ste hek­ti­ske mi­nut­ter af man­da­gens su­per­liga­kamp mel­lem Ho­bro og Es­b­jerg i et split­se­kund vur­de­re­de, at bol­den strej­fe­de Jo­nas Brix- Dam­borgs arm in­de i straff es­park­fel­tet, blev der sam­ti­dig tændt kraft igt op

un­der de­bat­ten om, hvor­vidt tv- billeder bør væ­re et red­skab for de dan­ske dom­me­re. Med alt det, der står på spil i en tem­po­fyldt su­per­liga­kamp i dag, er ti­den så ik­ke mo­den til at gø­re brug af tek­no­lo­gi for at ud­ryd­de fejl­dom­me? El­ler hø­rer for­ker­te dom­mer­s­køn til spil­let, og er det en del af fod­bol­dens char­me, at ret­fær­dig­he­den ik­ke al­tid sker fyl­dest?

BT har spurgt samt­li­ge 12 su­per­liga­klub­ber om, hvor me­get de tæn­der på idéen om tv- billeder som et af­gø­ren­de red­skab i tvivls­si­tu­a­tio­ner. Lars Søn­der­gaard – ch­eftræ­ne­ri AaB » Jeg sy­nes, at tv- billeder skal bru­ges, hvis der er tvivl om, hvor­vidt bol­den er in­de el­ler ude. Men man skal grun­digt over­ve­je, hvor det vil væ­re i or­den at ind­fø­re tv- billeder som be­vi­ser. For det vil al­tid væ­re in­di­vi­du­el­le vur­de­rin­ger, om der er straf­fe el­ler lig­nen­de. Det kan og­så bli­ve pro­ble­ma­tisk, hvis man ik­ke li­ge har de rig­ti­ge billeder. Der er vel ik­ke no­gen, der 100 pro­cent kan si­ge, om der var straf­fes­park til Es­b­jerg i går ( mandag, red). «

Jes­per Hansen – sport­s­di­rek­tør i OB

Jakob Mi­chel­sen – ch­eftræ­ner i Sønderjyske » Det vil væ­re en rig­tig god ide, for spil­let går så hur­tigt i dag, og der er så man­ge pen­ge på spil. Træ­ne­re kun­ne kom­me med en el­ler to chal­len­ge pr. kamp, som i ame­ri­kansk fod­bold el­ler i ten­nis. Er der straf­fe, er der mål? Ja el­ler nej. Tek­no­lo­gi­en er der jo al­li­ge­vel. Og al­le kam­pe bli­ver jo sendt på tv. «

Ja­cob Ni­el­sen – di­rek­tør i AGF

» Jeg sy­nes, at man bør un­der­sø­ge en tek­no­lo­gi nær­me­re. Men der er og­så nog­le om­stæn­dig­he­der, hvor man er un­der­lagt in­ter­na­tio­na­le reg­ler. Det må man og­så hu­ske at ta­ge hen­syn til i de­bat­ten, og det tror jeg ik­ke al­tid, at der har væ­ret ta­get højde for. Og er klub­ber­ne klar til at be­ta­le, hvad det ko­ster at få det op at stå? « Mi­cha­el Pe­der­sen – ch­eftræ­ner i Es­b­jerg » Det er godt nok en ski­desvær dis­kus­sion. Jeg tror og­så, at de af og til selv øn­sker hjælp fra tv- billeder. Men det kan og­så ri­si­ke­re at gå ud over dom­me­rens in­te­gri­tet. Jeg er ban­ge for, at det bli­ver for ste­rilt med for man­ge tv- dom­me. Jeg hæl­der til, at det er dom­me­rens sub­jek­ti­ve vur­de­ring, der gæl­der. Nøj­ag­tig li­ge som at spil­ler­ne i lø­bet af en af kamp skal træf­fe sub­jek­ti­ve be­slut­nin­ger. « » Ge­ne­relt sy­nes jeg, at dom­mer­stan­den og dom­mer­ud­dan­nel­sen har et rig­tig, rig­tig højt ni­veau her­hjem­me. Der kan selv­føl­ge­lig godt fo­re­kom­me fejl­ken­del­ser, men jeg er ik­ke til­hæn­ger af, at vi skal til at ha­ve pau­ser i kam­pe­ne, hvor dom­me­ren skal kig­ge på tv- billeder. Jeg sy­nes, at vi skal hol­de fast i den nu­væ­ren­de mo­del. «

ONS­DAG 30. SEP­TEM­BER 2015

Pe­ter Chri­sti­an­sen – sport­s­di­rek­tør

» Vi er åb­ne over for alt, hvad en­ten d ene el­ler an­den tek­no­lo­gi – og­så mu­li en chal­len­ge el­ler brug af må­l­tek­no­lo­gi spil­let bli­ver hur­ti­ge­re, tæt­te­re og hår­der fle­re fejl, og det er for­stå­e­ligt. Så må hvad man kan for at af­hjæl­pe det. « Jess Thorup – c » Jeg har sagt i f skul­le ha­ve mul len­ge og kig­ge n tio­ner – som ud og så­dan, og det ini­ti­a­tiv. Alt ma­te pe tv- trans­mit­ter Car­sten V. Jen­sen – sport­s­di­rek­tør i F » Der er man­ge nu­an­cer i den de­bat. Vi e ud­vik­lin­gen, men jeg er nød­ven­dig­vis sikk lan­der på, at vi skal ind­fø­re tv- billeder. Je spil­let skal be­va­re sin in­te­gri­tet. Og man en prø­ve­pe­ri­o­der fin­de ud af, hvad tv- bill ved in­te­gri­te­ten. Alt­så gå vi­den­ska­be­ligt t og dan­ne sig no­get er­fa­rings­grund­lag. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.