... VI­DEO?

BT - - SPORTEN - Lavg@ sporten. dk danm@ sporten. dk Claus Bo Lar­sen

r i Randers

det er den ig­he­den for i. I takt med at re, sker der og­så man gø­re,

OONNSSDDAAGG 3 300. S. ESPETPETMEBMEBR E2R0 125015

Jens Ham­mer Sø­ren­sen – sport­s­chef i Ho­bro

» Jeg sy­nes, dom­me­re skal ha­ve hjælp, og det kun­ne sag­tens væ­re i form af tv- billeder. Der er no­gen, der på­står, at fejl­dom­me er char­men ved fod­bold. Men der må jeg ba­re kon­sta­te­re, at det er jeg me­get ue­nig i. Jeg vil ger­ne gi­ve dom­mer­ne al­ver­dens hjælp, så vi kan få ud­ryd­det så man­ge til­fæl­dig­he­der som mu­ligt. «

An­ders Hørs­holt – kon­cern­di­rek­tør i FCK ch­eftræ­ner i FCM fle­re år, at jeg sy­nes, at dom­me­ren ig­hed for at kom­me med en chal­nær­me­re på kamp­af­gø­ren­de si­tu­ad­vis­nin­ger, mål, straf­fes­park. Ik­ke ind­kast t skul­le kun væ­re på dom­me­rens eri­a­le er til rå­dig­hed, da al­le kam­res. FCN er ik­ke imod ker på, at jeg eg sy­nes, at kun­ne even­tu­elt i eder gør til værks Ole Ni­el­sen – sport­s­chef i Vi­borg » Jeg sy­nes, vi er ved at væ­re der­hen­ne, hvor der står så me­get på spil, at vi bli­ver nødt til at hjæl­pe vo­res dom­me­re. For vo­res ved­kom­men­de kan en fejl­dom re­sul­te­re i en nedryk­ning, som be­ty­der et tab på 15- 20 mio. kr. Og det be­ty­der, at der er men­ne­sker, der mi­ster de­res ar­bej­de. Så dom­mer­ne har en vold­som be­tyd­ning. Jeg sy­nes, at det kun­ne væ­re en god idé at ind­fø­re tv- billeder. « Tro­els Bech – sport­s­di­rek­tør i Brøndby » Vi øn­sker ik­ke at bi­dra­ge til spe­ku­la­tio­ner, der op­står i lø­bet af en sæ­son, om dom­mer­nes vil­kår. Det er en snak, vi kon­ti­nu­er­ligt har med Di­vi­sions­for­e­ni­gen, og den er vi rig­tig gla­de for. Så som neut­ra­le må vi pla­ce­re os midt på ba­ro­me­tret. «

Den tid­li­ge­re dan­ske FIFA­dom­mer Claus Bo Lar­sen me­ner, at man bør væ­re me­get var­som med at la­de tv- billeder bli­ve det altvi­den­de ora­kel, som dom­mer­ne kan gå til i tvivls­si­tu­a­tio­ner.

» Jeg er ik­ke vild med tan­ken om fl ere ka­me­ra­er i fod­bold. I nog­le til­fæl­de er det helt ok med tv- billeder. Det var rig­tigt fi nt, da vi fi k må­lka­me­ra­et ind­ført. Jeg kan godt li­de at vi­de, om bol­den er helt in­de over stre­gen el­ler ej. « 10: Ja, lad os ind­fø­re det

al­le­re­de i mor­gen 5: Hmm... der er bå­de for­de­le

og ulem­per ved idéen 1: Nej, nej og at­ter nej!!

De tolv su­per­liga­klub­ber

» Vi øn­sker vel al­le en sport, hvor tin­ge­ne går så kor­rekt til som mu­ligt, og at gi­ve dom­mer­ne de bed­ste for­ud­sæt­nin­ger for at træf­fe de rig­ti­ge be­slut­nin­ger, så til­fæl­dig­he­der og skøn ik­ke bli­ver af­gø­ren­de. Fod­bold be­ty­der enormt me­get for fans, klub­ber og spil­le­re, li­ge­som der er ut­ro­ligt man­ge pen­ge på spil. Tek­no­lo­gi­en er til ste­de, og vi ser den brugt i an­dre sports­gre­ne med suc­ces.

Fo­to: o: Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.