En dår­lig idé

BT - - SPORTEN - VÆR VAR­SOM Las­se Vø­ge og Da­ni­el Mar­tin­sen

og­så tæn­ke over, hvor man­ge spilstop man li­ge øn­sker i en fod­bold­kamp, « si­ger Claus Bo Lar­sen.

Svært at sam­men­lig­ne

Han me­ner ik­ke, at man kan sam­men­lig­ne fod­bold med sports­gre­ne som badminton og ten­nis, hvor tv- tek­no­lo­gi fl it­tigt bli­ver brugt.

» No­gen snak­ker om, at man skal ind­fø­re en chal­len­ge li­ge som i ten­nis, men fod­bold er ik­ke som ten­nis. I ten­nis er alt sort el­ler hvidt – en­ten er bol­den in­de, el­ler og­så er den ude. Der kan man let bru­ge ka­me­ra­et. Men i fod­bold hand­ler det me­get me­re om skøn og vur­de­rin­ger, « si­ger den tid­li­ge­re top­dom­mer, der og­så for­ud­ser, at der kun­ne op­stå moral­ske di­lem­ma­er i re­di­ge­rings­rum­me­ne, hvis tv- billeder fi k me­re magt over en fod­bold­kamp.

» Hvem skal vur­de­re, hvil­ke billeder der skal kig­ges på? Tag en kamp som FCK mod Brøndby. Tænk nu hvis man­den bag i re­di­ge­rings­vog­nen hol­der med de blågu­le el­ler de hvid­blå? Det er me­get svært. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.