’ Playoff er et

Jan­nik Vester­gaard er med i trup­pen, når Dan­mark skal ud i end­nu en skæb­ne­kamp i for­sø­get på at kom­me til EM

BT - - SPORTEN - NU SKAL DET VÆ­RE Laurits Bak Lyck la­ly@ bt. dk

Lands­hol­det klud­re­de i det mod Albanien og Ar­me­ni­en og er pi­sket til sejr i den svæ­re ude­ba­ne­kamp mod Portu­gal.

Ba­lan­ce­gan­gen for Mor­ten Ol­sen, der i går præ­sen­te­re­de trup­pen til Portu­gal- kam­pen 8. ok­to­ber og ven­skabs­kam­pen mod Frankrig tre da­ge se­ne­re, bli­ver at få in­ve­ste­ret i en sejr uden at bli­ve for sår­bar over for Cri­sti­a­no Ro­nal­do og de an­dre po­rtu­gi­si­ske stjer­ner.

» Du skal sat­se, men skal selv­føl­ge­lig hel­ler ik­ke sat­se he­le bu­tik­ken. Du skal he­le ti­den prø­ve at spil­le med en vis struk­tur og en vis sik­ker­hed for, at ét po­int må­ske kan væ­re nok. Men du skal selv­føl­ge­lig gå ef­ter de tre po­int, det er der in­gen tvivl om, « si­ger land­stræ­ne­ren, der an­er­ken­der, at et uaf­gjort re­sul­tat – omend det vil­le væ­re flot – ik­ke kan bru­ges til spe­ci­elt me­get.

» Så er vi af­hæn­gi­ge af an­dre. Så er vi af­hæn­gi­ge af, at Albanien ik­ke vin­der, og at hol­det kun spil­ler uaf­gjort i Ar­me­ni­en. Det skal vi ha­ve med på bæn­ken, så vi ved, hvor­dan det går i kam­pen i Ser­bi­en. «

Albanien, der i øje­blik­ket er på kva­li­fi­ka­tions­grup­pens tred­je­plads, ét po­int ef­ter Dan­mark og med én kamp i hån­den, mø­der 8. ok­to­ber Ser­bi­en på hjem­me­ba­ne, og sam­me dag, som Dan­mark mø­der Frankrig i den li­ge­gyl­di­ge kamp, mø­der hol­det på ude­ba­ne Ar­me­ni­en.

» Jeg spe­ku­le­rer på én ting, og det er at kva­li­fi­ce­re os di­rek­te. Playoff er et fy­ord, det har vi ik­ke brug for. Og så at vi vin­der fod­bold­kam­pe. Det er det ene­ste, « si­ger Mor­ten Ol­sen.

Vil ik­ke lå­se Vester­gaard

Et af de nye an­sig­ter i trup­pen i for­hold til kam­pe­ne mod Albanien og Ar­me­ni­en er den gar­der­hø­je Wer­der Bre­men- for­sva­rer Jan­nik Vester­gaard, hvis lands­holds­frem­tid gen­nem fle­re må­ne­der har syn­tes no­get usik­ker. Ud­ta­lel­ser fra den 23- åri­ge tid­li­ge­re Brøndby- spil­ler, der har væ­ret util­freds med mang­len­de ud­ta­gel­ser af Mor­ten Ol­sen, har ty­det på, at han var klar til at skif­te det dan­ske lands­hold ud med det ty­ske, hvis han fik chan­cen.

Nu er Vester­gaard så ud­ta­get til at syn­ge med på ’ Der er et yn­digt land’, men Mor­ten Ol­sen af­vi­ser, at det skul­le væ­re for at ’ lå­se’ ham til det dan­ske lands­hold.

» Så vil­le jeg ed­der­ma­me væ­re en dår­lig træ­ner. Lands­hol­dets frem­tid er på næ­ste tors­dag, « si­ger han.

» Jan­nik er ik­ke ta­get med på grund af de­bat­ten, pres fra jour­na­li­ster el­ler pres fra an­dre. «

» Jeg vil ik­ke be­grun­de ud­ta­gel­sen af ham, og det sy­nes jeg hel­ler ik­ke, jeg skal. Vi har ud­ta­get ham hér, og det er selv­føl­ge­lig, for­di vi har gen­nem­læst vo­res mod­stan­de­re og går ud fra, at han kan ha­ve en be­tyd­ning. «

ONS­DAG 30. SEP­TEM­BER 2015

Mor­ten Ol­sen tæn­ker ik­ke på en even­tu­el playoff- kamp om en EM­bil­let, men sat­ser på at be­sej­re Portu­gal og sik­re en di­rek­te kva­li­fi­ka­tion til slut­run­den. Fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.