’’

BT - - SPOR­TEN - Mor­ten Ol­sen

Jeg spe­ku­le­rer på én ting, og det er at kva­li­fi­ce­re os di­rek­te. Play­off er et fy­ord, det har vi ik­ke brug for. Og så at vi vin­der fod­bold­kam­pe. Det er det ene­ste

Og­så Dan­marks vel nok bed­ste fod­bold­spil­ler li­ge nu, Chri­sti­an Erik­sen, er til­ba­ge i trup­pen, ef­ter en ska­de holdt ham ude af bå­de Dan­marks skuf­fen­de 0- 0- kam­pe mod Al­ba­ni­en og Ar­me­ni­en samt Tot­ten­hams kam­pe ind­til for ny­lig. Og midt­ba­ne­kre­a­tø­ren har væ­ret sav­net.

» Hvis Chri­sti­an Erik­sen, som har spil­let al­le de kam­pe sam­men med man­ge af de an­dre, ik­ke er med, er det selv­føl­ge­lig en svæk­kel­se. Det glæ­der mig me­get, at han er til­ba­ge i trup­pen. Det glæ­der os al­le sam­men. Vi ærg­re­de os, da vi til slut fandt ud af, at vi ik­ke hav­de vun­det kam­pen mod uret. Bå­de Chri­sti­an og an­dre tro­e­de, at han vil­le nå at bli­ve klar. Det er jo sjæl­dent, han er ska­det, « si­ger Mor­ten Ol­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.