Ol­sen skuff et over dan­ske jour­na­li­ster

BT - - SPORTEN - PAS­SION Flem­m­ing Brandt fl b@ sporten. dk

Mor­ten Ol­sen er sta­dig ær­ger­lig over de to fo­re­gå­en­de 0- 0- kam­pe i EM- kva­li­fi ka­tio­nen mod Albanien og Ar­me­ni­en. Det for­kla­re­de han ved gårs­da­gens lands­holds­ud­ta­gel­se i Brøndby.

Men var land­stræ­ne­ren ær­ger­lig over den må­l­lø­se kamp, var han end­nu me­re skuff et over de dan­ske jour­na­li­sters be­hand­ling af ’ Dro­ne- man­den’, al­ba­ne­ren, som med en dro­ne hav­de sendt et pro- al­bansk bud­skab ind på ba­nen un­der EM- kva­li­fi ka­tions­kam­pen mod Ser­bi­en. En kamp, som eft er­føl­gen­de end­te i ka­os og ik­ke kun­ne gen­op­ta­ges, og som eft er en ap­pel mun­de­de ud i, at al­ba­ner­ne fi k til­kendt sej­ren og fi k de tre po­int.

Skar­pe­re re­ak­tion

Ol­sen ra­se­de over, at det blev juri­ster­ne, der skul­le af­gø­re kam­pens ud­fald – og at dansk pres­se ik­ke re­a­ge­re­de skar­pe­re på et bil­le­de, der plud­se­lig op­t­rå­d­te på de so­ci­a­le me­di­er, hvor ’ Dro­ne- man­den’ po­se­rer sam­men med det al­ban­ske lands­hold.

» Så me­ner jeg sta­dig – og det er ik­ke op til dis­kus­sion – at Albanien har få­et tre po­int foræ­ren­de. Og så vil jeg ba­re kon­sta­te­re det, at jeg sy­nes, at I jour­na­li­ster godt kun­ne ha­ve væ­ret en lil­le smu­le me­re pas­sio­ne­ret om­kring ’ Dro­ne- man­den’ og det bil­le­de. Der var I for kon­sta­te­ren­de. Fair­play og fair­ness, det er hu­le ord set fra min si­de fremad­ret­tet, « fastslog en ty­de­ligt in­dig­ne­ret Ol­sen.

Ol­sen læg­ger op til, at der ik­ke bli­ver de helt store eks­pe­ri­men­ter mod Portu­gal.

» Vi har kun én træ­ning in­den kam­pen, og det er tirs­dag. Vi skal væ­re af­kla­re­de i vo­res stra­te­gi og bru­ge spil­le­re, der har spil­let nog­le kam­pe sam­men før. Der­med ik­ke sagt, at der ik­ke er plads til en form­spil­ler, gam­mel el­ler ny. Det skal ger­ne bli­ve for­ud­si­ge­ligt for os, ufor­ud­si­ge­ligt for mod­stan­de­ren. El­lers bli­ver det in­di­a­ner­fod­bold, me­re el­ler min­dre, « fastslog land­stræ­ne­ren, som i øv­rigt kon­sta­te­re­de, at Portu­gal al­tid er god til at bli­ve ved med at sø­ge mu­lig­h­de­der og der­for og­så får po­int eft er de 90 mi­nut­ter er gå­et.

» Portu­gal har væ­ret dyg­ti­ge. De har få­et fi re ek­stra po­int ved at sco­re langt in­de i over­ti­den mod Dan­mark og Albanien. «

» Det er in­gen til­fæl­dig­hed – vi skal ba­re væ­re op­mærk­som på, at det er et hold, der knok­ler til det sid­ste. «

Land­stræ­ner Mor­ten Ol­sen ser ger­ne lidt me­re pas­sion fra de dan­ske jour­na­li­ster. Fo­to: Bax Lind­hardt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.