Tak til en le­gen­de

BTs Pe­ter Fred­berg fejrer i mor­gen 45 års ju­bilæum på avi­sen - og stop­per sam­me dag

BT - - SPORTEN - AF­SKED Ja­cob Staehelin jst@ sporten. dk Pe­ter Fred­berg fred@ sporten. dk

En æra er for­bi på BT, når Pe­ter Fred­berg eft er en im­po­ne­ren­de kar­ri­e­re stop­per på bla­det 1. ok­to­ber.

I mor­gen er det 45 år si­den, Pe­ter Fred­berg hav­de før­ste ar­bejds­dag på BT, og det ju­bilæum er for ho­ved- per­so­nen det per­fek­te tids­punkt til at indstil­le den dag­li­ge til­knyt­ning til avi­sen.

Pe­ter Fred­berg er en le­gen­de på BTs sport­s­re­dak­tion, hvor han har haft sin fa­ste gang si­den 1970. Det er ble­vet til et hav af ar­tik­ler - hvil­ket si­ger sig selv, når man som Pe­ter Fred­berg har dæk­ket fem som­merOL og seks af vin­ter­ud­ga­ven. Alt i alt er det ble­vet til ca. 50 is­ho­ck­ey- slut­run­der, og i den hjem­li­ge ho­ck­ey­liga har Pe­ter Fred­berg for længst run­det 2.000 dæk­ke­de kam­pe.

SO­LID IND­SATS

I en ben­hård fi ght mel­lem to off en­si­ve hold, der gik frisk ud over step­per­ne, vi­ste Rung­sted Is­ho­ck­ey for før­ste gang i den­ne sæ­son sit po­ten­ti­a­le.

At slå hidtil ube­sej­re­de Es­b­jerg Ener­gy var der næp­pe man­ge, der hav­de ven­tet. Nord­s­jæl­læn­der­ne har spil­let sig op eft er den rysten­de sæ­son­start med to fem­måls­ne­der­lag i træk.

» En kæm­pe hol­dind­sats, hvor vi slo­ges til sid­ste se­kund, « lød den før­ste kom­men­tar fra en glad og let­tet

Det er da og­så is­ho­ck­ey, der står Pe­ter Fred­bergs hjer­te nær­mest. Og i en sport, hvor det ik­ke er sær­lig usæd­van­ligt at se søn­ner gå i fædres fod­spor, har Pe­ter Fred­berg der­med haft en gyl­den mu­lig­hed for at føl­ge fa­mi­lie­dy­na­sti­er­ne på tæt­te­ste hold. Men og­så bord­ten­nis, at­le­tik og mo­tions­løb har væ­ret Pe­ter Fred­bergs sto­f­om­rå­der, hvil­ket især BTs Ere­mi­ta­ge­løb har nydt godt af. Her har Pe­ter Fred­berg væ­ret en dri­ven­de kraft i over 40 år - og gen­nem­ført lø­bet et hav af Rung­sted- ge­ne­ral, Mor­ten Gre­en.

Es­b­jerg Ener­gy har åben­bart gjort det til en va­ne at kom­me bag­ud. For tred­je gang i fi re kam­pe score­de mod­stan­der­ne først. Og den­ne gang nå­e­de ve­stjy­der­ne ik­ke op.

Rung­steds 1- 0- mål blev sig­ne­ret To­bi­as Kisum eft er tre mi­nut­ter. Fin­nen Os­si Saa­ri­nen brag­te ni mi­nut­ter in­de i tred­je pe­ri­o­de hjem­me­hol­det på 2- 0, da han smart af­drib­le­de Ni­co­laj Hen­rik­sen, men to mi­nut­ter se­ne­re re­du­ce­re­de Ma­rio La­mou­reux.

I den dra­ma­ti­ske slut­fa­se hav­de Rung­steds Ni­ko­laj Ro­sent­hal et skud på stan­gen i en bre­a­kaway, og ba­ck­en Drew Schie­stel ham­re­de puck­en på stan­gen. gan­ge. Ere­mi­ta­ge­lø­bets 13,3 km er da hel­ler ik­ke at reg­ne for no­get for en mand, der har gen­nem­ført 121 ma­ra­ton­løb.

BT kom­mer til at sav­ne en ihær­dig, kom­pe­tent og evigt hu­mør­fyldt jour­na­list, der al­tid har haft en sær­lig kær­lig­hed til så­vel sport som bla­det selv - og som i 1987 ka­ste­de pri­sen som Årets Sport­sjour­na­list af sig. Ud­se­en­det har ik­ke æn­dret sig vold­somt i åre­ne, der er gå­et, og iderig­dom­men er us­væk­ket, men Pe­ter Fred­berg vil ger­ne til­brin­ge

Rung­steds træ­ner­duo, Per Hol­ten Møl­ler og Olaf El­ler, hav­de sat Mor­ten Gre­en sam­men med Os­si Saa­ri­nen og stor­ta­len­tet Jo­nas Rønd­b­jerg. Og som trio­en spil­le­de i aft es, er der in­gen tvivl om, at man vil be­hol­de kæ­den.

Nu mang­ler nord­s­jæl­læn­der­ne li­ge, at Mor­ten Gre­en får gang i målscor­in­gen. End­nu har han sit før­ste mål til go­de eft er hjem­kom­sten til barn­dom­s­klub­ben.

Se­ba­sti­an Feuk spil­le­de sin før­ste liga­kamp i den­ne sæ­son i Rung­sted­må­let og le­ve­re­de en pragt­præ­sta­tion i den hek­ti­ske at­mos­fæ­re.

I det dø­en­de mi­nut hav­de Es­b­jerg to store chan­cer i seks mod fem, men me­re tid med fa­mi­li­en frem­over - for med den ar­bejds­i­ver, der er lagt for da­gen i de se­ne­ste 45 år, har der væ­ret man­ge da­ge væk hjem­me­fra.

BT er vært ved en re­cep­tion i mor­gen kl. 15- 17 i kon­fe­ren­cesa­len i Ber­ling­s­ke Me­dia, Pi­le­stræ­de 34 i København. Her er ven­ner, nu­væ­ren­de og tid­li­ge­re kol­le­ger, sam­ar­bejds­part­ne­re og na­tur­lig­vis fa­mi­lie vel­kom­ne, når vi fejrer et for­nemt ju­bilæum og sam­ti­dig si­ger tak for en lang og tro­fast kar­ri­e­re på BT. Rung­sted hav­de hel­det - og da­gens mand, Se­ba­sti­an Feuk.

Med godt seks mi­nut­ter tilbage var Rø­d­ov­re Mighty Bulls på vej mod den fj er­de sejr i træk med 2- 0- fø­ring i Fre­de­riks­havn. Men en stærk fi nish gav Whi­te Hawks 2- 2 i or­di­nær tid, og 53 se­kun­der in­de i for­læn­gel­sen blev Tim Ku­nes mat­chvin­der for hø­ge­ne.

Her­ning Blue Fox fi k en­de­lig gang i målscor­in­gen og slog Oden­se Bul­l­dogs 4- 1, og Gen­toft e Stars ud­klas­se­de kri­se­ram­te Her­lev Eag­les 6- 0.

Der­med sat­te ør­ne­ne en trist re­kord med en sco­re på 0- 20 eft er fi re kam­pe. Det er al­drig sket før, at et hold ik­ke har sco­ret ét ene­ste mål i sæ­so­nens før­ste 240 mi­nut­ter.

Fo­to: Sop­hia Juli­a­ne Ly­dolph, Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.