Bri­an Holms frem­tid er sta­dig uafk la­ret

BT - - SPOR­TEN - AF­VEN­TER Da­ni­el Mar­tin­sen danm@ spor­ten. dk

Der er end­nu in­tet på plads om­kring Bri­an Holms frem­tid.

Sport­s­di­rek­tø­ren var el­lers hav­net i lidt af en mal­strøm af rygter i går, da en­gel­ske me­di­er send­te ham fra Etixx- Qu­i­ck­Step- hol­det til det syd­afri­kan­ske cy­kel­hold MTN- Qhu­be­ka, der næste år skift er navn til Team Di­men­sion Da­ta. Bri­an Holm skri­ver i en sms til BT: » Sta­dig ik­ke me­get klo­ge­re an­gå­en­de hold. «

Han gi­ver sam­ti­dig ud­tryk for, at han har få­et over 200 te­le­fo­nopkald i lø­bet af i går, hvor Mark Ca­ven­dish i vir­ke­lig­he­den ’ var skyld i’ den sto­re op­mærk­som­hed ret­tet mod dan­ske­ren.

For den bri­ti­ske sprin­ter med­del­te her, at han næste år skift er EtixxQu­i­ck­Step ud med net­op Team Di­men­sion Da­ta. Hvor han sam­ti­dig bli­ver gen­for­e­net med si­ne tid­li­ge­re ven­ner og tro­fa­ste løjt­nan­ter Mark Rens­haw ( og­så fra Etixx- Qu­i­ck­Step) og Bern­hard Ei­sel ( fra Sky).

Trio­en har tid­li­ge­re ud­gjort en fryg­tet spurt- en­hed hos HTC Hig­hro­ad, hvor Bri­an Holm var sport­s­di­rek­tø­ren i føl­ge­bi­len, mens sej­re­ne blev kørt hjem på stri­be.

» At skift e til et hold med stær­ke, vel­kend­te nav­ne som Mark Rens­haw, Ed­vald Boas­son Ha­gen, Ty­ler Far­rar, Da­ni­el Te­k­le­hai­ma­not, Ste­ve Cum­m­ings og selv­føl­ge­lig Ber­nie Ei­sel vil bli­ve helt spe­ci­elt, « si­ger Mark Ca­ven­dish til sit nye holds hjem­mesi­de.

Del af en stør­re ka­ba­le

Fle­re en­gel­ske me­di­er be­skrev i går, hvor­dan det stort an­lag­te Mark Ca­ven­dish- skift e i vir­ke­lig­he­den var byg­get op om­kring en stør­re seks­per­so­ners- ka­ba­le, der ik­ke kun om­fat­te­de Mark Rens­haw og Bern­hard Ei­sel.

Det skul­le og­så be­ty­de, at Bri­an Holm og Rolf Al­dag, en an­den sport­s­di­rek­tør fra Etixx- Qu­i­ck­Step, skul­le føl­ge med. Sid­ste mand skul­le væ­re en soig­n­eur. Det var dog kun de tre cy­kel­ryt­te­re, der blev of­fi ci­elt præ­sen­te­ret i går.

For tre uger si­den spurg­te BT Bri­an Holm om frem­tids­pla­ner­ne eft er den­ne sæ­son, hvor hans nu­væ­ren­de kon­trakt ud­lø­ber. Den­gang gav han ube­tin­get ud­tryk for, at han ger­ne ville bli­ve hos Etixx- Qu­i­ck­Step frem for at føl­ge i hæ­le­ne på Mark Ca­ven­dish, der al­le­re­de var ryg­tet mod nye ud­for­drin­ger.

» Jeg vil ger­ne bli­ve. Dér vil jeg ik­ke føl­ge Mark, « sag­de Bri­an Holm ved den lej­lig­hed og for­tal­te og­så, at han reg­ne­de med at for­læn­ge sin kon­trakt se­ne­st midt i ok­to­ber.

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki kla­ge­de over svim­mel­hed un­der kam­pen med An­na Ka­ro­li­ne Sch­mied­lova. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.