Nyt fru­stre­ren­de ne­der­lag

BT - - SPORTEN - NYT EXIT Flem­m­ing Brandt fl b@ sporten. dk

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki var ik­ke i godt hu­mør eft er ne­der­la­get på 1- 6, 6- 4, 7- 6 til slo­vak­ken An­na Ka­ro­li­na Sch­mied­lova i an­den run­de af WTA- tur­ne­rin­gen Wuhan Open. Der skul­le tre sæt og en tie­bre­ak til, in­den dan­ske­ren måt­te over­gi­ve sig i en kamp, hvor hun el­lers hav­de ind­ledt med at ta­ge før­ste sæt i op­vis­nings­stil 6- 1.

Men så vend­te det, og i sid­ste en­de måt­te dan­ske­ren over­gi­ve sig til den un­ge slo­vak, som vandt det tred­je og af­gø­ren­de sæt eft er tie­bre­ak.

Un­der­vejs blev Woz­ni­a­cki til­set af tur­ne­rin­gens læ­ge, og hun fi k og­så ta­get sin tem­pe­ra­tur. Eft er kam­pen kla­ge­de hun over svim­mel­hed, som be­gynd­te at ge­ne­re hen­de i før­ste sæt.

Hun var ty­de­lig­vis util­freds med de om­stæn­dig­he­der, som gjor­de det svært for hen­de at præ­ste­re på top­ni­veau mod Sch­mied­lova.

» Ja, det er fru­stre­ren­de. Man fø­ler, at man ar­bej­der hårdt, man fø­ler sig klar, og så er der no­get, som ge­ne­rer dig. Så sker der så­dan no­get her. Det er ir­ri­te­ren­de, men det er en del af spil­let. Jeg bli­ver nødt til at ma­se på, på et tids­punkt ven­der det, « sag­de dan­ske­ren. Næ­ste op­ga­ve for Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, som net­op er rø­get ud af top 10 på ver­dens­rang­li­sten, bli­ver WTA- tur­ne­rin­gen i Bei­jing i næ­ste uge.

WUHAN:

2. run­de ( sad over i 1. run­de) Se­mi­fi na­le

2. run­de Se­mi­fi na­le

2. run­de ( sad over i 1. run­de)

TOKYO: US OPEN: NEW HA­VEN: CINCINATTI:

Esk­pert­kom­men­ta­tor Ti­ne Scheu­er- Lar­sen fast­slår over for dr. dk, at ne­der­la­get be­ty­der, at Woz­ni­a­cki ik­ke bli­ver en del af det­te års sæ­son­fi na­le i Singapore om en må­ned.

» Ne­der­la­get eft er­la­der Ca­ro­li­ne lidt uden for det fi ne sel­skab, når der skal spil­les sæ­son­fi na­le i Singapore om en må­ned. Jeg har ik­ke sid­det og reg­net eft er, men jeg er sik­ker på, at vi godt kan vin­ke far­vel til den mu­lig­hed nu, « si­ger den tid­li­ge­re top­spil­ler.

TOR­ON­TO:

2. run­de ( sad over i 1. run­de)

2. run­de ( sad over i 1. run­de)

4. run­de Se­mi­fi na­le ( sad over i 1. run­de)

2. run­de

STAN­FORD: WIM­B­LEDON: EASTBORNE:

FRENCH OPEN:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.