Team Haas væl­ger Grosje­an som første­kø­rer

BT - - SPORTEN - FOR­MEL 1 Ni­els O. Hansen piquet@ sporten. dk

Det ny For­mel 1- hold, Team Haas, valg­te i går at hy­re Ro­main Grosje­an som hol­dets ene kø­rer. Der­med er Team Haas for­ment­lig luk­ket land for Kevin Magnus­sen.

Nyhe­den om Ro­main Grosje­an blev meldt ud på det ny For­mel 1- teams Twit­ter- pro­fi l i går.

Den 29- åri­ge fransk­mand skif­ter fra Lo­tus, og det vi­des ik­ke i skri­ven­de stund, hvem Haas’ an­den kø­rer skal væ­re.

Men for­ment­lig be­ty­der den­ne kon­trakt, at Team Haas er luk­ket land for McLaren- re­ser­ven, Kevin Magnus­sen, da de fl este reg­ner med, at Team Haas’ an­den kø­rer bli­ver en af Fer­ra­ris re­ser­ver.

Det be­ty­der dog ik­ke, at al­le dø­re er luk­ket i for­hold til den kom­men­de sæ­son for den 22- åri­ge dan­sker.

Re­nault har over­ta­get Lo­tus og har haft kon­takt til Kevin Magnus­sen for at hø­re om hans løn­krav.

Des­u­den er si­tu­a­tio­nen på McLaren- mand­ska­bet me­get uklar. Det er så­le­des hver­ken sik­kert, at Fer­nan­do Alonso el­ler Jen­son But­ton fort­sæt­ter, og det kan åb­ne dø­ren for Kevin Magnus­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.