Løk­ke ef­ter­lod HOLST ALE­NE

Får 1,7 mio. kr. ek­stra Alt om dra­ma­et

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ bt. dk

MI­NI­STER I 93 DA­GE

Ken­neth Elkjær

ke­el@ bt. dk » Jeg tog hans be­slut­ning til ef­ter­ret­ning. « Så­dan for­kla­re­de stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen det, da han i går blev bedt om at gi­ve sin re­ak­tion på, at hans egen for­svars­mi­ni­ster og man­ge­åri­ge go­de ven Carl Holst trå­d­te tilbage. Holst nå­e­de kun at sid­de som mi­ni­ster i 93 da­ge, før han trå­d­te tilbage som en kon­se­kvens af en ræk­ke kon­tro­ver­si­el­le sa­ger.

Holst og Løk­ke har el­lers et nært for­hold. I Ven­stre be­står der et gan­ske sær­ligt bånd mel­lem de to. Carl Holst stil­le­de op for Lars Løk­ke, da han i 2014 var tæt på at bli­ve kup­pet af si­ne eg­ne. De er pri­va­te ven­ner og har holdt fe­ri­er og fa­mi­lie­fe­ster sam­men.

Men da pro­ble­mer­ne tår­ne­de sig op for Holst, stod han ale­ne. Løk­ke kun­ne ik­ke gø­re no­get for sin ven, så Holst hav­de in­gen an­den ud­vej end at gå af. Og i kri­sens stund måt­te Carl Holst kig­ge langt ef­ter op­bak­ning.

» Man­ge i Ven­stre har god­tet sig over, at Carl Holst har væ­ret ude for den her ned­t­ur og nu er gå­et af. Og man­ge Ven­stre- folk har ik­ke vil­let hjæl­pe Carl Holst i de dår­li­ge sa­ger. Carl Holst har i man­ge år væ­ret en in­dædt Løk­ke- støt­te. Og så har han fle­re gan­ge væ­ret lidt for kæk og på­pe­get an­dres fejl fra sin sik­re Ven­stre- po­si­tion i Re­gion Syd­dan­mark, « si­ger BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Søs Ma­rie Serup.

Møgs­a­ger­ne for Carl Holst og de skif­ten­de for­kla­rin­ger blev ef­ter­hån­den for stor en be­last­ning til, at han kun­ne kon­cen­tre­re sig om mi­ni­sterjob­bet. No­get måt­te ske. De an­sat­te i for­sva­ret kla­ge­de over, at Holst ik­ke kun­ne for­hol­de sig til det fag­li­ge, men blev truk­ket ind i den ene dår­lig sag ef­ter den an­den. Og på et grup­pe­mø­de i Ven­stre mandag af­ten blev der ik­ke kun talt om fi­nans­lov, men og­så om Holst og hans dår­li­ge sa­ger. Her gav par­ti­fæl­ler ud­tryk for de­res fru­stra­tio­ner. For før­ste gang rej­ste Ven­stre- folk sig op og tal­te om, at par­ti­et stod med en ta­ber­sag.

En kort­læg­ning af for­lø­bet fra tirs­dag mor­gen og frem til kl. 14.15, da den of­fi­ci­el­le med­del­el­se fra For­svars­mi­ni­ste­ri­et blev ud­sendt, vi­ser, at Carl Holst sand­syn­lig­vis fik ar­men vre­det om på ryg­gen.

Tirs­dag mor­gen kl. 9.00 delt­og han på li­ge fod med an­dre mi­ni­stre fra Ven­stre- re­ge­rin­gen i mi­ni­s­ter­mø­det med stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen for bor­den­den.

På det­te tids­punkt ty­de­de in­tet på, at Carl Holst få ti­mer se­ne­re måt­te med­dele sin af­gang som for­svars­mi­ni­ster.

Da mi­ni­s­ter­mø­det slut­te­de, gav er­hvervs- og vækst­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sen en kom­men­tar til TV2. Her tog han Holst i for­svar.

Kl. 10.15 rin­ge­de Carl Holst til sin kreds­for­mand i Es­b­jerg, Tho­mas Bjer­rum Ro­sen­stand.

Han op­ly­ser til BT, at Carl Holst rin­ge­de for at hø­re, hvor­dan man hjem­me i Ven­stres bag­land i Syd- og Søn­derjyl­land så på den ny­e­ste ud­vik­ling i sa­gen.

Bi­lag om­fak­tu­re­ret

Sam­me mor­gen kun­ne man nem­lig i BT læ­se hi­sto­ri­en om, at Re­gion Syd­dan­mark hav­de om­fak­tu­re­ret et bi­lag, så det ik­ke kun­ne ses, at der var ble­vet brugt skat­te­kro­ner på at skri­ve ta­ler til Carl Holst. Des­u­den hav­de re­gions­rå­dets for­ret­nings­ud­valg fun­det skær­pe­de in­di­ci­er for, at han hav­de brugt sin per­son­li­ge rå­d­gi­ver i sin valg­kamp.

» Vi hav­de en snak om bag­lan­det og de­res re­ak­tio­ner i for­hold til sa­gen. Jeg af­rap­por­te­re­de til ham, og jeg blev og­så ori­en­te­ret om nog­le ting i for­tro­lig­hed. Jeg ved, hvad jeg sag­de til ham, og jeg for­kla­re­de, at det er en sag, der fyl­der me­get, og det er han lø­ben­de ble­vet ori­en­te­ret om

DET FÆL­DE­DE CARL HOLST BT kun­ne i går for­tæl­le, at Carl Holsts da­væ­ren­de se­kre­tær i Re­gion Syd­dan­mark hav­de med­vir­ket til at få æn­dret ord­ly­den i en fak­tu­ra for at skju­le ud­gif­ter på 16.000 kr., som Carl Holst hav­de haft til den ek­ster­ne ta­leskri­ver i 2012 og 2013.

Sa­gen har vakt stor op­stand i Re­gion Syd­dan­mark, hvor cen­tra­le kil­der over for BT af­vi­ser, at se­kre­tæ­ren har hand­let ale­ne, og re­gio­nen be­bu­de­de der­for og­så hur­tigt en ek­stern un­der­sø­gel­se for at kom­me til bunds i sa­gen. på godt og ondt, « si­ger Tho­mas Bjer­rum Ro­sen­stand.

På det­te tids­punkt hav­de Carl Holst alt­så ik­ke be­slut­tet sig for at gå, selv om han hav­de kendt den ny­e­ste ud­vik­ling i si­ne møgs­a­ger i mindst et halvt døgn.

Den be­slut­ning traf han først et sted mel­lem kl. 10.30 og frokost, da han tal­te med Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

Iføl­ge Løk­kes for­kla­ring, blev han rin­get op af Carl Holst om for­mid­da­gen. Hvor­dan sam­ta­len for­me­de sig, ved kun de to. Men det står klart, at Lars Løk­ke Ras­mus­sen ik­ke brug­te sin mu­lig­hed som re­ge­rings­chef til at over­ta­le Holst til at bli­ve. I ste­det end­te sam­ta­len med, at Holst blev of­ret, så hans sa­ger ik­ke skul­le skyg­ge for re­ge­rin­gen.

Ti­meg­las­set rin­de­de ud

BTs po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Søs Ma­rie Serup gi­ver her sin vur­de­ring:

» Det er nær­mest umu­ligt at fin­de ud af, hvor­dan det er fo­re­gå­et i så­dan nog­le sa­ger. Når man står i så man­ge pro­ble­mer, som Carl Holst har gjort i en pe­ri­o­de, så rå­d­fø­rer man sig lø­ben­de med folk og selv­føl­ge­lig og­så så me­get som mu­ligt med sin chef. På et tids­punkt kan de fle­ste godt hø­re på den di­a­log, at ti­meg­las­set er ved at rin­de ud. Spørgs­må­let er så, om det er ble­vet sagt lidt un­der­for­stå­et el­ler me­get di­rek­te, og så har han selv truf­fet be­slut­nin­gen. Men det er jo en me­get hår­fin græn­se, « si­ger hun.

Hun vil ik­ke af­vi­se, at folk om­kring Carl Holst på en el­ler an­den må­de har få­et sendt sig­na­let, at nu er det ved at væ­re slut.

Ber­ling­s­kes po­li­ti­ske kom­men­ta­tor Tho­mas Lar­sen si­ger og­så, at der kun er to, der ved, om han er ble­vet fy­ret.

» Men mit kla­re ind­tryk er, at Carl Holst selv har set skrif­ten på væg­gen, og han kun­ne jo se, at det stram­me­de til om­kring ham, og det er ble­vet me­re og me­re klart for he­le om­ver­de­nen, at hans for­kla­rin­ger ik­ke hol­der vand, og at han ik­ke har talt sandt om sin brug af sin gam­le me­d­ar­bej­der, og så er fæl­den jo klap­pet om ham, « si­ger han. Sa­gen blev den sid­ste i ræk­ken af uhel­di­ge sa­ger, der har præ­get Carl Holsts kor­te mi­ni­ster­kar­ri­e­re.

Carl Holst, der i lø­bet af sep­tem­ber har ro­det sig ind i mas­si­ve for­kla­rings­pro­ble­mer for at ha­ve brugt en af re­gio­nens an­sat­te til at fø­re pri­vat valg­kamp, trak i går stik­ket. BT brin­ger her et over­blik over Carl Holsts tur­bu­len­te mi­ni­ster­kar­ri­e­re på 93 da­ge.

ONS­DAG 30. SEP­TEM­BER 2015

For­svars­mi­ni­ster Carl Holst trå­d­te i går af med øje­blik­ke­lig virk­ning ef­ter ba­re 93 da­ge på po­sten. En lang ræk­ke møgs­a­ger hav­de si­den re­ge­rings­skif­tet og ud­næv­nel­sen ho­bet sig op om­kring ham – og skyg­ge­de ef­ter­hån­den for job­bet som for­svars­mi­ni­ster. Ar­kiv­fo­to: Jens Astrup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.