Brø­let Mi­ni­ste­ri­um var ad­va­ret om lov­brud

Skat­te­mi­ni­ste­ri­et blev al­le­re­de i ju­ni 2014 ad­va­ret om ulov­li­ge gælds­opkræv­nin­ger, af­slø­rer in­tern rap­port

BT - - NYHEDER - Lars Lin­de­vall Hansen larh@ bt. dk

SYL­TET

For ny­lig er det kom­met frem, at det skan­da­lø­se og stærkt fejl­be­hæft ede it- sy­stem i Skat, EFI, i åre­vis har ind­dre­vet gæld fra dan­ske­re på ulov­lig vis.

Det er blandt an­det sket ved, at Skat har gjort krav på gæld, som i vir­ke­lig­he­den var for­æl­det.

De gra­ve­ren­de fejl i myn­dig­he­dens sy­stem, som nu er ble­vet skrot­tet, kan der­med en­de med at ko­ste statskas­sen mil­li­ar­der af kro­ner, fastslog skat­te­mi­ni­ster Karsten Lauritzen ( V) på et pres­se­mø­de i fre­dags.

Men nu vi­ser det sig, at Skat­te­mi­ni­ste­ri­ets egen re­vi- sor al­le­re­de i slut­nin­gen ju­ni 2014 ad­va­re­de myn­dig­he­den om, at Skat ind­drev gæld ulov­ligt, skri­ver Ber­ling­s­ke.

Kraft ig kri­tik

I en rap­port stilet til mi­ni­ste­ri­ets øver­ste em­beds­mand, de­par­te­ments­chef Jens Brø­ch­ner, skri­ver Skat­te­mi­ni­ste­ri­ets In­ter­ne Re­vi­sion ( SIR) så­le­des, at » SIR an­ser det for en væ­sent­lig trus­sel mod rets­sik­ker­he­den, at Skat fo­re­ta­ger ind­dri­vel­ses­ind­sat­ser på ik­ke rets­kraft ige krav « . På trods af ad­vars­len skul­le der gå næ­sten fem­ten må­ne­der, før EFI blev luk­ket ned den 8. sep­tem­ber i år.

Skat­te­mi­ni­ste­ri­ets hånd­te­ring af sa­gen mø­der hård kri­tik fra fl ere eks­per­ter.

» Det­te er umi­sken­de­ligt en kraft ig ad­var­sel, som en myn­dig­hed skal re­a­ge­re på. Ved man, at no­get er ulov­ligt, skal det stop­pes. Det føl­ger af grund­læg­gen­de reg­ler og prin­cip­per i vo­res rets­sy­stem. For­valt­nin­gen må ik­ke hand­le imod lov­giv­nin­gen, « si­ger Jør­gen Al­bæk Jen­sen, pro­fes­sor i off ent­lig ret ved Aar­hus Uni­ver­si­tet. med, at Skats eg­ne juri­ster tilbage i 2014 var ue­ni­ge med den in­ter­ne re­vi­sion:

» Hav­de Skat væ­ret enig med In­tern Re­vi­sion, hav­de Skat i sa­gens na­tur selv æn­dret sin ad­mi­ni­stra­tions­prak­sis. Der var der­for be­hov

De gra­ve­ren­de fejl i myn­dig­he­dens sy­stem, som nu er ble­vet skrot­tet, kan en­de med at ko­ste statskas­sen mil­li­ar­der af kro­ner, fastslog skat­te­mi­ni­ster Karsten Lauritzen ( V) på et pres­se­mø­de i fre­dags. Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.