’’

BT - - NYHEDER -

Det­te er umi­sken­de­ligt en kraft ig ad­var­sel, som en myn­dig­hed skal re­a­ge­re på. Ved man, at no­get er ulov­ligt, skal det stop­pes

Jør­gen Al­bæk Jen­sen, pro­fes­sor i off ent­lig ret ved Aar­hus Uni­ver­si­tet

Og­så lek­tor i skat­te­ret ved Aal­borg Uni­ver­si­tet Sten Bøn­sing me­ner, at Skat­te­mi­ni­ste­ri­et bur­de ha­ve re­a­ge­ret langt hur­ti­ge­re.

Skat­te­mi­ni­ste­ri­et be­grun­der den lange re­ak­tion­s­tid for at kon­so­li­de­re In­tern Re­vi­sions ud­sagn me­get grun­digt, hvil­ket ta­ger tid, « skri­ver af­de­lings­chef for Kon­cernsty­ring i Skat­te­mi­ni­ste­ri­et An­dreas Berg­gre­en i en mail til Ber­ling­s­ke. EFI- SKAN­DA­LEN står for Et Fæl­les Ind­dri­vel­ses­sy­stem. Det er et it- sy­stem, der skul­le ind­dri­ve gæld hos bor­ge­re og virk­som­he­der. Sy­ste­met blev ta­get i brug i 2013.

af de se­ne­ste uger er det kom­met frem, at der har væ­ret mas­si­ve pro­ble­mer med Skats EFI- sy­stem. Blandt an­det er der ble­vet ind­dre­vet gæld fra dan­ske­re på ulov­lig vis.

EFI

I lø­bet

Det

er bl. a. sket ved, at Skat har gjort krav på gæld, som i vir­ke­lig­he­den var for­æl­det.

fra Skat­te­mi­ni­ste­ri­ets In­ter­ne Re­vi­sion ( SIR) vi­ser, at Skat­te­mi­ni­ste­ri­et al­le­re­de den 27. ju­ni 2014 blev ori­en­te­ret om den ulov­li­ge gælds- ind­dri­vel­se. Men der gik næ­sten 15 må­ne­der, før sy­ste­met blev luk­ket den 8. sep­tem­ber i år.

608 mil­li­o­ner at ud­vik­le EFI- sy­ste­met, som nu er ble­vet skrot­tet. Det kan iføl­ge skat­te­mi­ni­ste­ren en­de med at ko­ste sam­fun­det 14 mil­li­ar­der kro­ner, at it- sy­ste­met har svigtet.

har tid­li­ge­re tabt en sag i Fo­ged­ret­ten, hvor en dan­sker var ble­vet afk ræ­vet 400.000 kro­ner i form af ube­talt gæld fra 1980er­ne, som kli­en­ten ik­ke hav­de kun­net be­ta­le på grund af me­get lav ind­komst gen­nem al­le åre­ne.

har eft er EFI- skan­da­len samt sa­gen om svin­del med ud­byt­teskat hjem­sendt to di­rek­tø­rer, to un­der­di­rek­tø­rer og en per­so­nale­le­der.

En in­tern rap­port

Det har ko­stet

Skat

Skat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.