Kha­der er pa­ra­noid

BT - - DEBAT - FLYGT­NIN­GE For­fat­ter og ra­diovært

Knud Ro­mer

Na­ser Kha­der be­skyl­der i BT en ræk­ke per­so­ner for at ’ slå plat’ på fl ygt­nin­ge­si­tu­a­tio­nen – in­klu­si­ve mig selv – for­di de skal ha­ve frag­tet sy­ri­ske fl ygt­nin­ge til Sve­ri­ge uden at vi­de, hvem de er, og man ved jo al­drig, om der gem­mer sig en na­zi­is­la­mist fra IS imel­lem dem, der har valgt den mest livs­far­li­ge ru­te her­til for spor­tens skyld.

Kha­der skrev bl. a.: ’ Det er så trist, at der bli­ver slå­et plat på den tragi­ske sy­ri­ske si­tu­a­tion. Sy­ri­ske fl ygt­nin­ge skal na­tur­lig­vis ha­ve ret til at sø­ge asyl i Dan­mark, og de­res sa­ger skal be­hand­les or­dent­ligt, men vi må gø­re no­get for at stop­pe plat­tensla­ger­ne. Ved Knud Ro­mer, Lis­beth Zor­nig og an­dre, der har ta­get sa­gen i egen hånd, om det var sy­ri­ske fl ygt­nin­ge, man fi k frag­tet over Øre­sund til Sve­ri­ge?’

En po­li­tisk op­portu­nist som Kha­der er al­tid på jagt eft er byt­te for at und­gå kon­tant­hjæl­pen, og eft er at ha­ve be­kæm­pet na­zi- is­la­mis­men med si­ne pla­ka­ter, hvis stør­ste gavn var at gø­re det af med de sid­ste re­ster af Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti, har han nu fun­det en ny vand­pyt at hop­pe rundt i.

Det vil­le væ­re sjovt, hvis det ik­ke var me­re trist at se en el­lers vel­fun­ge­ren­de kar­ri­e­repo­li­ti­ker gå op i søm­me­ne af pa­ra­noia eft er at ha­ve skul­let leve med livvag­ter fra Po­li­tiets Eft er­ret­ning­s­tje­ne­ste i alt for man­ge år.

Men når han nu er i gang med at ud­pe­ge po­ten­ti­el­le med­hjæl­pe­re til ter­ror, vil jeg fo­re­slå, at han ven­der blik­ket mod DSB og tog­per­so­na­let, som hver dag frag­ter tu­sind­vis af fl ygt­nin­ge gen­nem lan­det til Sve­ri­ge uden at væk­ke den store op­sigt i pres­sen, for­di det ik­ke læn­ge­re er en nyhed.

Om ik­ke an­det vil­le vi må­ske få tog til ti­den, og Na­ser hav­de ufor­va­ren­de gjort godt for no­get.

Na­ser Kha­der ( K) har kri­ti­se­ret bl. a. Knud Ro­mer for at ’ slå plat’ på flygt­nin­ge­si­tu­a­tio­nen. Fo­to: Claus Bech.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.