Ja, vi skal ik­ke lam­mes af frygt

BT - - DEBAT - LIS­BETH POUL­SEN

Rets- og grund­lovsord­fø­rer ( SF)

si­den syn­tes jeg, at det var pro­vo­ke­ren­de at brin­ge Muham­med- teg­nin­ger­ne, da mus­li­mer – oft e med ret­te – fø­ler sig for­fulgt. Jeg syn­tes, at det var usym­pa­tisk, at Jyl­lands- Po­sten, ud fra de­res be­væg­grun­de den­gang, tryk­te teg­nin­ger­ne. Men i til­ba­ge­blik er der sket nog­le ting. Avi­sen og per­so­ner­ne, der var in­vol­ve­ret, har bragt me­get store of­re. I bag­klog­ska­bens lys kan jeg se, at det er nød­ven­digt, at og­så vi an­dre hol­der vo­res vær­di­er i hævd

FOR TI ÅR

og be­skyt­ter ret­ten til yt­rings­fri­hed, og der­for lag­de jeg Muham­med­teg­nin­ger­ne på Fa­ce­book. Det vil stø­de en mas­se vel­fun­ge­ren­de mus­li­mer, men der er en lil­le grup­pe, som har plan­lagt an­greb og dræbt men­ne­sker, hvil­ket har be­ty­det, at dan­ske avi­ser er ban­ge for at brin­ge teg­nin­ger­ne, og det er et skrå­plan. Jeg kan for­stå fryg­ten, da avi­ser­ne har et an­svar for de­res me­d­ar­bej­de­re, men vi er nødt til at stå vagt om vo­res vær­di­er. Det må al­drig bli­ve så­dan, at man ik­ke tør si­ge, teg­ne el­ler skri­ve no­get af frygt for vold­som­me re­pres­sa­li­er. Vi er endt et for­fær­de- ligt sted, hvis man ik­ke – og­så ba­re af hi­sto­ri­ske grun­de – kan il­lu­stre­re, hvad der sat­te gang i det he­le.

færd med at bli­ve lam­met af frygt. Jeg har som po­li­ti­ker et an­svar for at si­ge, at der er nog­le vær­di­er, som der er ble­vet gå­et på kom­pro­mis med, og det er uac­cep­ta­belt. Det her er helt grund­læg­gen­de for, hvil­ket sam­fund vi har. Der er folk i ufrie sam­fund, som sid­der i fængsel el­ler er ble­vet hals­hug­get for at ha­ve skre­vet el­ler teg­net no­get i kam­pen for fri­hed. Så skal vi i vo­res frie sam­fund tur­de det, el­lers svig­ter vi dem.

VI ER I

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.