Nej, vi skal und­gå at stø­de folk

BT - - DEBAT - CA­MIL­LA SCHWALBE

By­rå­ds­med­lem ( S), tidl. DSU- fmd.

gø­re mig til dom­mer, men jeg sy­nes, at der mang­ler nog­le go­de grun­de til at brin­ge Muham­med- teg­nin­ger­ne. Hvis det ba­re er for­di, de må og kan i yt­rings­fri­he­dens hel­li­ge navn, så er det et fat­tigt svar. Teg­nin­ger­ne er ud­tryk for en ge­ne­ra­li­se­ring af mus­li­mer, så hvis man kan le­ve­re sit bud­skab uden teg­nin­ger­ne, så vil det væ­re at fo­re­træk­ke. Teg­nin­ger­ne an­ty­der, at mus­li­mer ka­ster med bom­ber, så der­for skal man med me­get stor

JEG VIL IK­KE

om­hu over­ve­je, om den teg­ning kan ret­fær­dig­gø­res. Hvis man vil hyl­de yt­rings­fri­he­den, kan man så ik­ke nø­jes med at for­mu­le­re en hyl­dest til den, hvor po­in­ten har nok gen­nem­slags­kraft uden at bli­ve fulgt op af en teg­ning?

Muham­med med en bom­be i en tur­ban, så kan jeg godt for­stå, at man som mus­lim gør sig si­ne over­vej­el­ser og kan fø­le sig stødt. Muham­med- teg­nin­ger­ne kan bru­ges til at ud­stil­le en foragt ge­ne­relt over­for mus­li­mer. Og yt­rings­fri­he­den kom­mer alt­så med

NÅR DU IL­LU­STRE­RER

et an­svar for om­hu og om­tan­ke for, hvem man træ­der over tæ­er­ne.

et knæfald for no­gen, at me­di­er­ne ik­ke væl­ger at tryk­ke Muham­med- teg­nin­ger­ne. Det er en analyse af, hvad det brin­ger med sig, at det vil over­skyg­ge al­le an­dre dis­kus­sio­ner, og at vi godt kan ta­ge en kamp for de dan­ske fri­heds­ret­tig­he­der og den dan­ske kul­tur, sar­kas­me og ka­ri­ka­tur uden at brin­ge teg­nin­ger­ne. Me­di­er­ne væl­ger ik­ke at tryk­ke teg­nin­ger­ne igen, for­di de ik­ke har no­get be­hov for at stø­de de man­ge mus­li­mer, som bli­ver stødt af

DET ER IK­KE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.