Lars Løk­ke lø­ber tør for øv- da­ge

ME­NER

BT - - DEBAT -

Der var man­ge, der hav­de en øv- dag i går. For Carl Holst var det øv at skul­le ta­ge af­sked med For­svars­mi­ni­ste­ri­et eft er blot tre må­ne­der. For fl ere med­lem­mer af Ven­stres fol­ke­tings­grup­pe var det øv, at de blev vraget som hans afl øser. For stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen var det øv, at væl­ge­re på de so­ci­a­le me­di­er brok­ke­de sig over at få en mi­ni­ster, som de el­lers li­ge hav­de stemt hjem. Blot 5.233 stem­mer fi k Pe­ter Chri­sten­sen ved val­get i ju­ni. Og for den nye for­svars­mi­ni­ster må det selv­føl­ge­lig ha­ve væ­ret øv at læ­se fol­ke­ha­vets re­ak­tio­ner, men mon ik­ke han mest er glad for at væ­re tilbage i top­pen af dansk po­li­tik. NÅR DEN VÆR­STE skuff el­se hos væl­ge­re og ven­stre­fol­ke­ne har lagt sig, kan ud­næv­nel­sen af ’ PC’ vi­se sig at bli­ve en ge­vinst for Løk­ke og for for­sva­ret, der suk­ker eft er en ru­ti­ne­ret øver­st­kom­man­de­ren­de. Pe­ter Chri­sten­sen ken­der spil­let på Chri­sti­ans­borg bed­re end man­ge, han har mi­ni­ste­rer­fa­ring, og han er en sli­der, der hur­tigt kan sæt­te sig ind i kom­pli­ce­ret stof. Det bli­ver nød­ven­digt. FOR­SVA­RETS MORAL ER slidt til ør­ken­støv­ler­ne eft er års nedskæ­rin­ger og struk­turæn­drin­ger, mens de sam­ti­dig har skul­let lø­se van­ske­li­ge mis­sio­ner i ud­lan­det. Mi­ni­ste­ren må som det før­ste genop­ret­te til­li­den mel­lem sol­da­ter, of­fi ce­rer og det po­li­ti­ske ni­veau. Der­eft er ven­ter store be­slut­nin­ger om ind­køb af nye kamp­fl y og en gen­tænk­ning af Dan­marks sik­ker­heds­po­li­ti­ske stra­te­gi i en tid, hvor Rusland op­træ­der me­re og me­re ag­gres­sivt, og hvor fejlslag­ne sta­ter som Sy­ri­en er med til at øge trus­len fra is­la­mi­stisk ter­ror. MED UD­NÆV­NEL­SEN AF Pe­ter Chri­sten­sen har stats­mi­ni­ste­ren pla­ce­ret det store an­svar i er­far­ne hæn­der. Så er det op til Pe­ter Chri­sten­sen ik­ke at gi­ve sin chef og væl­ger­ne end­nu en øv- dag. kes

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.