VILDT CO­ME­BA­CK TIL DEN VRA­GE­DE ’’

I går de­mon­stre­re­de Pe­ter Chri­sten­sen, at man godt kan bli­ve udvalgt, selv om man slet ik­ke er valgt

BT - - DEBAT -

Pe­ter Chri­sten­sen blev ik­ke valgt til Fol­ke­tin­get i ju­ni. Han blev slet, slet ik­ke valgt. Han blev i den grad vraget af væl­ger­ne i Søn­derjyl­land. I går de­mon­stre­re­de han så, at man godt kan bli­ve udvalgt, selv om man ik­ke er valgt. Pe­ter Chri­sten­sen er ny for­svars­mi­ni­ster i Lars Løk­ke Ras­mus­sens re­ge­ring. Den 40- åri­ge søn­derjy­de over­ta­ger over­ra­sken­de den mi­ni­ster­post, som en an­den ven­stre­mand fra eg­nen, Carl Holst, så ublidt måt­te for­la­de. Eft er blot 93 da­ge og med en stri­be møgs­a­ger klæ­ben­de til krop­pen. SI­DEN NE­DER­LA­GET I ju­ni har Pe­ter Chri­sten­sen el­lers haft travlt med at over­be­vi­se na­tio­nen, mu­li­ge kom­men­de ar­bejds­gi­ve­re og vel­sag­tens og­så sig selv om, at han var fær­dig med po­li­tik. » I fæl­les overenskomst med væl­ger­ne blev jeg frit­stil­let, og det ta­ger jeg nu den ful­de kon­se­kvens af, « sag­de han til Jyd­ske Ve­st­ky­sten i juli, da han hav­de sun­det sig oven­på, at kun få tu­sin­de væl­ge­re i Aa­ben­raa- kred­sen hav­de sat de­res kryds ud for hans navn.

Det rak­te til, at Ven­stres tid­li­ge­re ch­eff or­hand­ler kun­ne bli­ve tred­jesup­ple­ant til Fol­ke­tin­get. Ude­luk­ker du et co­me­ba­ck til po­li­tik, blev han spurgt af avi­sen. » Jeg for­la­der ik­ke po­li­tik med en drøm om at ven­de tilbage. Det kan jeg slet ik­ke se for mig, « lød sva­ret. Det holdt vand, li­ge til stats­mi­ni­ste­ren rin­ge­de tirs­dag aft en. Da stod det plud­se­lig ly­sen­de klart, at Pe­ter Chri­sten­sen skul­le tilbage til mag­tens cen­trum. DET BE­MÆR­KEL­SES­VÆR­DI­GE ER, at man­den, der præ­sen­te­re­de Pe­ter Chri­sten­sen på mi­ni­ster­hol­det i går, og­så har æn­dret sig­na­ler. Da Løk­ke i som­mer dan­ne­de sin re­ge­ring, af­mon­te­re­de han spe­ku­la­tio­ner om Pe­ter Chri­sten­sens frem­tid ved at be­to­ne, at man da ik­ke kun­ne bli­ve mi­ni­ster, hvis man ik­ke var i stand til at træk­ke et man­dat.

Den­gang men­te Løk­ke, at det vil­le væ­re ’ et mær­ke­ligt sig­nal’ at sen­de til væl­ger­ne, hvil­ket der var en po­in­te i: Væl­ger­ne hav­de net­op til­fø­jet Ven­stre en ge­di­gen afk laps­ning. Det kald­te på yd­myg op­træ­den. Tre må­ne­der gik, og i går præ­sen­te­re­de Løk­ke sin ven Pe­ter Chri­sten­sen som ny for­svars­mi­ni­ster, mens en an­den nær al­li­e­ret tog bag­trap­pen ud som for­hen­væ­ren­de.

Par­ti­fæl­ler­nes re­ak­tio­ner på Pe­ter Chri­sten­sens co­me­ba­ck var udadtil ny­de­li­ge i går. ’ Vel­kom­men til PC. Dej­ligt at ha­ve dig tilbage som Hvad kan kon­se­kven­ser­ne væ­re for et ufødt barn, hvis mor er mis­bru­ger? mi­ni­ster,’ twe­e­te­de uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen så­le­des fra New York. Den nye mi­ni­sters ev­ner som stra­teg og for­hand­ler kan der da hel­ler ik­ke sæt­tes spørgs­måls­tegn ved. Men be­gej­strin­gen over ud­næv­nel­sen af en vraget kan­di­dat er må­ske ik­ke så dyb­følt al­li­ge­vel. Løk­ke har nu få­et en stærk spil­ler ind på sin fl øj, stær­ke­re end Carl Holst, ly­der vur­de­rin­gen. Pe­ter Chri­sten­sen er ik­ke no­gen fol­ke­for­fø­rer, men man skal ik­ke un­der­vur­de­re tyng­den af hans ev­ner. Han er Ven­stres svar på So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes Hen­rik Sass Lar­sen. Det kan godt væ­re, at Løk­kes dar­ling ik­ke bli­ver ny for­mand for Ven­stre, men han er gi­vet med til at be­slut­te, hvem det så bli­ver. LARS LØK­KE RAS­MUS­SEN skift er ud på mi­ni­ster­hol­det på et tids­punkt, hvor Carl Holsts pro­ble­mer var ved at for­vand­le sig til det vær­st tæn­ke­li­ge: En bi­lags­sag. Det er nu op til Pe­ter Chri­sten­sen at vi­se, at han kan op­nå den respekt i for­sva­ret, fra ud­send­te sol­da­ter til de øver­ste spid­ser, som Carl Holst al­drig fi k. Pe­ter Chri­sten­sen kan det po­li­ti­ske spil, men skal og­så læ­re stoff et. Ind­køb af kamp­fl y for mil­li­ar­der står bl. a. på dags­or­de­nen. For­sva­ret har brug for - og sav­ner - en stærk mi­ni­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.