Er det godt, at Løk­ke har ud­nævnt Pe­ter Chri­sten­sen til ny for­svars­mi­ni­ster?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 15.45 PC ER IK­KE FOL­KE­VALGT På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.25 VEN­STRE MANG­LER FOLK På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.36 VI HAR FÅ­ET JAKABOV På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 15.35

Ja,

han er en dyg­tig og er­fa­ren po­li­ti­ker

Nej,

han blev vraget af væl­ger­ne ved val­get

20.142 stem­mer på bt. dk

LAD VEN­STRE BE­TA­LE

Hen­rik Plam­bek

Nu er der jo ad­skil­li­ge i Ven­stres fol­ke­tings­grup­pe, som har gan­ske me­get er­fa­ring, og som med sik­ker­hed kun­ne ta­ge sig af op­ga­ven som lan­dets for­svars­mi­ni­ster. Hvis Ven­stre selv be­tal­te Pe­ter Chri­sten­sens løn og kom­men­de pen­sio­ner, kun­ne vi som så­dan væ­re li­geg­la­de, men så­dan hæn­ger tin­ge­ne vist ik­ke sam­men. Det er end­nu en ud­gift , som skat­te­bor­ger­ne skal be­ta­le.

Sus­an­ne Jør­gen­sen

Pe­ter Chri­sten­sen er jo ik­ke fol­ke­valgt. Han blev da vraget ved fol­ke­tings­val­get i ju­ni må­ned. Så hvad skal han på den mi­ni­ster­post?

Flem­m­ing Jør­gen­sen

Vi har jo en re­ge­ring med ik­ke ret man­ge man­da­ter i Fol­ke­tin­get, så det er vel ik­ke ulo­gisk at hen­te ude­fra?

St­eff en Kri­sti­an­sen

Det er væl­ger­ne, der stem­mer folk ind. Væl­ger­ne har ik­ke stemt Pe­ter Chri­sten­sen ind. Han har in­tet at gø­re der. El­lers vil­le han jo nok væ­re kom­met ind. Det sva­rer til at gå i su­per­mar­ke­det og kø­be no­get dyrt, læk­kert kød og så få Jakabov i ste­det. Det er no­get svi­ne­ri!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.