GEN­SYN MED

Ud­næv­nel­sen af Pe­ter Chri­sten­sen til mi­ni­ster øger vre­den mod Løk­ke i fol­ke­tings­grup­pen

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk ufjo@ bt. dk

RO­KA­DE

Uf­fe Jør­gen­sen Od­de Pe­ter Chri­sten­sen sen­der et bredt smil til si­ne ven­ner, mens hans hånd næ­sten rø­rer Lars Løk­kes skul­der.

Han har da og­så grund til at væ­re glad og tak­nem­me­lig.

Den ene dag vraget af væl­ger­ne og ar­bejds­løs. Den næ­ste dag ny for­svars­mi­ni­ster.

Det er et po­li­tisk co­me­ba­ck, der fak­tisk er stør­re, end da Hen­rik Sass Lar­sen ( S) kom ud af mør­ket, ef­ter at han ik­ke kun­ne sik­ker­heds­god­ken­des af PET pga. en sam­ta­le med en rocker. Si­den blev han er­hvervs­mi­ni­ster. El­ler da Tro­els Lund Poul­sen ( V) kom ud af mør­ket ef­ter mi­stan­ke for at væ­re in­vol­ve­ret i Thor­nings skat­tesag og fik sam­me post.

Vraget af væl­ger­ne

For de blev trods alt valgt til Fol­ke­tin­get. Det gjor­de Pe­ter Chri­sten­sen ik­ke. År­sa­gen var en kæm­pe frem­gang i Aa­ben­raa- om­rå­det til DF, og Ven­stres ge­ne­rel­le til­ba­ge­gang – men må­ske og­så det fak­tum, at Pe­ter Chri­sten­sen blev reg­net for en so­lid Løk­ke- støt­te. Nu bli­ver han så truk­ket ind på mi­ni­ster­hol­det af Lars Løk­ke for at ud­fyl­de plad­sen ef­ter Løk­kes og Pe­ter Chri­sten­sens go­de ven, den skan­da­le­ram­te Carl Holst. Det gi­ver og­så en pæn løn­stig­ning fra det ef­ter­ve­der­lag, han fik som tid­li­ge­re fol­ke­tings­med­lem på 624.887 kr. år­ligt plus et om­kost­nings­til­læg på 60.984 kr. , til en mi­ni­ster­løn på 1.176.595 kr. år­ligt.

Pe­ter Chri­sten­sens co­me­ba­ck bli­ver mødt med blan­de­de fø­lel­ser i fol­ke­tings­grup­pen, er­fa­rer BT ef­ter sam­ta­ler med fle­re nu­væ­ren­de og tid­li­ge­re med­lem­mer, der al­le øn­sker ano­ny­mi­tet af frygt for re­pres­sa­li­er.

Pe­ter Chri­sten­sen som per­son ta­ger grup­pen vel imod, for han var tid­li­ge­re en so­lid ar­bejds­kraft ved vig­ti­ge for­hand­lin­ger. Pe­ter Chri­sten­sen el­ler PC, som han kal­des blandt ven­ner, er og­så vel­lidt i grup­pen. Men al­li­ge­vel ska­ber ud­næv­nel­sen vre­de i store de­le af grup­pen – ik­ke for­di det er Pe­ter Chri­sten­sen, men for­di man er skuf­fe­de over, at Løk­ke ta­ger en per­son ude­fra. Samt at det øger uba­lan­cen i for­hol­det mel­lem Lars Løk­ke- fløj­en og Kri­sti­an Jen­sen- fløj­en, som iføl­ge kil­der­ne ek­si­ste­rer i bed­ste vel­gå­en­de.

» Ven­ne­tje­ne­ste, « er et ord, der går igen blandt kil­der­ne.

En Ven­stre- kil­de ud­tryk­ker det li­ge­frem så­dan:

» Man kan jo stille spørgs­må­let: Har vi få­et de bed­ste mi­ni­stre – el­ler har vi få­et Løk­kes bed­ste ven­ner? «

En an­den kil­de ud­tryk­ker be­kym­ring over det sig­nal, det sen­der til væl­ger­ne:

» Der er en be­kym­ring over sig­na­let, man sen­der. Alt­så at man så kort tid ef­ter et valg ta­ger én ind, som blev vraget af væl­ger­ne, « si­ger ved­kom­men­de.

At døm­me ef­ter de so­ci­a­le me­di­er er man­ge væl­ge­re da og­så godt træt­te af ma­nøv­ren.

» Man­den blev da vraget ved sid­ste valg. Så hvad skal han på den post, « spør­ger Sus­an­ne Jør­gen­sen i en kom­men­tar på BTs Fa­ce­book- si­de, og en an­den bru­ger, Lars Ki­strup, skri­ver:

» Ne­po­tis­me af vær­ste skuf­fe. Væl­ger­ne er jo to­talt til grin. «

En hånd­fuld fol­ke­tings­med­lem­mer er an­gi­ve­ligt stærkt skuf­fe­de over, at de igen bli­ver for­bi­gå­et på mi­ni­ster­li­sten. Ik­ke mindst folk, der støt­ter Kri­sti­an Jen­sen, og som bå­de hav­de hå­bet selv at få en post, men og­så at po­sten i det mind­ste kun­ne gå til en Kri­sti­an Jen­sen- støt­te.

I ste­det er det lyk­ke­des Løk­ke at ud­skif­te en 100 pct. loy­al støt­te med en, der er li­ge så loy­al – og for­di per­so­nen kom­mer ude­fra fak­tisk, øger an­tal­let af eg­ne støt­ter med en.

Vre­de mel­lem de to fløje

Kri­sti­an Jen­sen- fløj­en fik kun Karsten Lauritzen og El­len Tra­ne Nør­by på mi­ni­ster­hol­det ud over Kri­sti­an Jen­sen selv. Til gen­gæld an­fø­rer kil­der, at det er lyk­ke­des Kri­sti­an Jen­sen at få fler­tal i grup­pe­be­sty­rel­sen, hvil­ket er vig­tigt, når der skal for­de­les ord­fø­rer­ska­ber.

Sam­ti­dig har de for­skel­li­ge læka­ger til me­di­er­ne, der var med til at fæl­de Carl Holst, øget vre­den mel­lem frak­tio­ner­ne, for­di man­ge vur­de­rer, at læk­ken stam­mer fra Ven­stre og at for­må­let er at un­der­gra­ve Løk­ke.

I grup­pen hav­de de fle­ste reg­net med, at Ja­cob El­le­mann- Jen­sen fik po­sten, og man­ge lag­de og­så vægt på, at han har en mi­li­tær bag­grund. BT har uden held for­søgt at få en kom­men­tar til kri­tik­ken fra Ven­stres grup­pe­for­mand Sø­ren Ga­de.

TORS­DAG 1. OK­TO­BER 2015

Stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen på vej ind til prins Joachim, der for ti­den er rigs­for­stan­der, for at præ­sen­te­re sin nye for­svars­mi­ni­ster Pe­ter Chri­sten­sen, der er i højt hu­mør. Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Carl Holst fik sin sid­ste tur i mi­ni­ster­bi­len og måt­te si­ge far­vel til job­bet som for­svars­mi­ni­ster. Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.