Ven­ner­ne i ba­de­klub­ben

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker kar­ker@ bt. dk

V- FOR­TID

Pe­ter Chri­sten­sen er gam­le ven­ner med bå­de Carl Holst og Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

Han er li­ge­som Carl Holst vok­set op i Rød­ding i Søn­derjyl­land, hvor Carl Holsts far i øv­rigt var borg­me­ster.

Han er ud­lært elek­tri­ker og blev bl. a. in­spi­re­ret til at gå ind i po­li­tik for par­ti­et Ven­stre af den fem år æl­dre Carl Holst.

Carl Holst var VU- for­mand i be­gyn­del­sen af 1990’ er­ne, og i slut­nin­gen af 90’ er­ne fi k Pe­ter Chri­sten­sen tit­len.

Det var og­så Carl Holst, der fandt på til­nav­net PC til Pe­ter Chri­sten­sen.

Pe­ter Chri­sten­sens far­far hed Chri­sti­an Chri­sten­sen og blev al­tid kaldt CC. Ved Carl Holsts 25 års fød­sels­dag blev de æl­dre gæ­ster ved med at spør­ge, om det ik­ke var CCs bar­ne­barn.

På et tids­punkt fi k Carl Holst nok af at hø­re om CC og sag­de:

» Ja, og her har vi så PC. «

Rig­ti­ge ven­ner

An­dre rig­tig go­de ven­ner er Lars Løk­ke og Sø­ren Pind.

I 2003 var Pe­ter Chri­sten­sen, Sø­ren Pind og Leif Mik­kel­sen, der se­ne­re for­lod Ven­stre til for­del for Li­be­ral Al­li­an­ce, så su­re over An­ders Fog­hs mid­ter­sø­gen­de po­li­tik, at de ud­gav ti så­kaldt » li­be­ra­le te­ser « .

Det gjor­de An­ders Fogh stik­tos­set, li­ge­som de sam­me per­so­ners del­ta­gel­se i en så­kaldt ba­de­klub.

Leif Mik­kel­sen var for­mand for svøm­me­hal­len DGI- by­en i Kø­ben- havn og in­vi­te­re­de ven­ner­ne, der in­klu­de­re­de Lars Løk­ke, på wa­ter­spin­ning med eft er­føl­gen­de mid­dag og for­frisk­nin­ger – mas­ser af for­frisk­nin­ger – og eft er­føl­gen­de by­tu­re. En­gang blev de op­da­get af nog­le jour­na­li­ster i et bag­lo­ka­le til nat­værts­hu­set Rio Bravo. Eft er si­gen­de be­fandt de sig al­le op­pe på bor­de­ne un­der af­syn­gel­se af Birthe Kjær- hit­tet ’ Den knal­drø­de gum­mi­båd’.

Ude i kul­den

Pe­ter Chri­sten­sen og Sø­ren Pind var læn­ge ude i kul­den og iføl­ge Lars Løk­ke- bi­o­gra­fi en » LLR « , fryg­te­de de en over­gang de­ci­de­ret at bli­ve smidt ud af par­ti­et. De kom dog beg­ge at­ter til ære og vær­dig­hed – og kom på mi­ni­ster­hol­det – da Lars Løk­ke over­tog stats­mi­ni­ster- og for­mand­spo­sten i Ven­stre eft er An­ders Fogh i 2009.

In­den læn­ge blev Sø­ren Pind ud­vik­lings­mi­ni­ster og Pe­ter Chri­sten­sen po­li­tisk ord­fø­rer. I 2011 blev Sø­ren Pind til­li­ge in­te­gra­tions­mi­ni­ster og Pe­ter Chri­sten­sen skat­te­mi­ni­ster. De to bli­ver fo­to­gra­fe­ret sam­men med Lars Løk­ke og Tro­els Lund Poul­sen i de­res sti­ve­ste puds i den skar­pe for­års­sol.

I op­po­si­tions­pe­ri­o­den blev Pe­ter Chri­sten­sen Ven­stres ch­eff or­hand­ler, og man­ge i par­ti­et vur­de­re­de, han hav­de kurs mod at bli­ve fi nans­mi­ni­ster en dag, og over­ta­ge Claus Hjorts rolle som po­li­tisk ma­skin­me­ster. Men val­get blev et chok for bå­de ham og Ven­stre – Pe­ter Chri­sten­sen blev slet ik­ke valgt.

Da han blev fo­to­gra­fe­ret med Tro­els Lund og Sø­ren Pind i 2011, døb­te pres­sen hur­tigt de tre: » Løk­kes tæ­ske­hold « . I mel­lem­ti­den har de selv få­et en del tæsk, men de står op, og nu er hol­det at­ter på plads.

Den af­gå­en­de for­svars­mi­ni­ster Carl Holst over­dra­ger po­sten til ven­nen Pe­ter Chri­sten­sen. Ga­ven fra Carl Holst var et F16- mo­del­fly. Fo­to: Sø­ren Bid­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.