Rigs­ad­vo­kat ta­ger Se og Hør- sa­gen

Lan­dets øver­ste an­kla­ger skal ta­ge stil­ling til, om de sig­te­de i Se og Hør- sa­gen skal rets­for­føl­ges

BT - - NYHEDER - Ka­ri­na Svens­gaard ksv@ bt. dk ufjo@ bt. dk

LANG­DRAG

Uf­fe Jør­gen­sen Od­de Lan­dets øver­ste an­kla­ger, rigs­ad­vo­kat Ole Has­sel­gaard, får in­den læn­ge til op­ga­ve at vur­de­re, om der kan rej­ses til­ta­le mod de tid­li­ge­re che­fre­dak­tø­rer og jour­na­li­ster, som er sig­te­de på 17. må­ned i Se og Hør- sa­gen.

Når ef­ter­for­sker­ne hos Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti, der sid­der med Se og Hør- sa­gen, in­den læn­ge har lagt sid­ste hånd på ef­ter­forsk­nin­gen, bli­ver det op til lan­dets øver­ste an­kla­ge­myn­dig­hed Rigs­ad­vo­ka­ten at af­gø­re, hvor­vidt den åre­lan­ge efterforskning skal mun­de ud i en rets­sag.

Det op­ly­ser Rigs­ad­vo­ka­ten til BT via kom­mu­ni­ka­tions­chef Mik­kel Thastum.

» Det er kor­rekt, at det er Rigs­ad­vo­ka­ten, der skal vur­de­re Se og Hør- sa­gen. Det skyl­des den spe­ci­el­le sagska­te­go­ri, at sa­gen har med jour­na­li­ster at gø­re, « si­ger kom­mu­ni­ka­tions­chef Mik­kel Thastum.

En spe­ci­el sag

Ef­ter­forsk­nings­chef Car­sten Jans- son be­kræf­ter og­så, at det ik­ke bli­ver kred­sens eg­ne juri­ster, som skal vur­de­re, hvor­vidt der kan rej­ses til­ta­le.

» Det er jo en no­get spe­ci­el sag, så der­for er det Rigs­ad­vo­ka­ten, der skal vur­de­re den, « for­kla­rer vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Car­sten Jans­son fra Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti.

Det er snart halvan­det år si­den, Se og Hør- sa­gen så da­gens lys, da BT i april 2014 kun­ne af­slø­re, at en it- spe­ci­a­list via sit ar­bej­de for Nets hav­de for­sy­net jour­na­li­ster på Se og Hør med sms’er om kend­tes og kon­ge­li­ges kre­dit­kort- transak­tio­ner i en år­ræk­ke fra 2008 til 2011. Den­gang be­slut­te­de Rigs­ad­vo­ka­ten, at sa­gen i ud­gangs­punk­tet skul­le sam­les hos Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti, for­di Nets har sit ho­ved­sæ­de i Bal­lerup.

Ni mil­li­o­ner mail un­der­søgt

De to tid­li­ge­re che­fre­dak­tø­rer for Se og Hør Hen­rik Qvortrup og Kim Hen­nings­en og de to jour­na­li­ster, som hav­de den pri­mæ­re kon­takt med den så­kald­te tys- tys- kil­de, fik den­gang de­res hjem ransa­get og blev sig­tet for bl. a. ha­ck­ing, be­stik­kel­se og over­træ­del­se af mar­keds­fø­rings­lo­vens be­stem­mel­ser om for­ret­nings­hem­m­lig­he­der.

I alt ni per­so­ner er i dag sig­tet sam­men med Al­ler Me­dia A/ S som juri­disk per­son. Men her 17 må­ne­der se­ne­re, er po­li­ti­et først ved at run­de ef­ter­forsk­nin­gen af. Po­li­ti­et har brugt de se­ne­ste må­ne­der på Lan­dets øver­ste an­kla­ger, rigs­ad­vo­kat Ole Has­sel­gaard ( her­over), skal vur­de­re Se og Hør- sa­gen. De tid­li­ge­re che­fre­dak­tø­rer på Se og Hør Kim Hen­nings­en ( her­un­der tv) og Hen­rik Qvortrup er fort­sat sig­tet i sa­gen.

Fo­to: Claus Bech, Jep­pe Bø­je Ni­el­sen og Li­se­lot­te Sa­broe at gen­nem­gå ni mil­li­o­ner mail og tøm­me ad­skil­li­ge com­pu­te­re, iPads og te­le­fo­ner for in­for­ma­tio­ner. For­vent­nin­gen er, at sagskom­plek­set kan sen­des til juri­disk vur­de­ring i slut­nin­gen af året.

» Sidst på året for­ven­ter vi at væ­re fær­di­ge. Det bli­ver for­ment­lig novem­ber- de­cem­ber, « si­ger ef­ter­forsk­nings­chef Car­sten Jans­son.

Der­fra bli­ver sa­gen i før­ste om­gang sendt til Statsad­vo­ka­ten, in­den den lan­der på Rigs­ad­vo­ka­tens bord. Så langt kom­mer den dog kun, hvis

TORS­DAG 1. OK­TO­BER 2015 SA­GEN KORT og Hør- sa­gen eks­plo­de­rer i dan­ske me­di­er, da BT i slut­nin­gen af april sid­ste år, med af­sæt i bo­gen ’ Li­vet, det for­ban­de­de’ af tidl. Se og Hør- jour­na­list Ken B Ras­mus­sen, kan for­tæl­le, at uge­bla­det i fle­re år har over­vå­get kend­tes og kon­ge­li­ges brug af kre­dit­kort.

it- spe­ci­a­list, der via sit ar­bej­de kun­ne få ad­gang til de for­tro­li­ge op­lys­nin­ger, har - mod be­ta­ling - fodret bla­dets jour­na­li­ster med in­for­ma­tio­ner om store og små ind­køb overalt i ver­den, som han trak ud af Nets’ sy­ste­mer. Ved hjælp af dis­se op­lys­nin­ger kun­ne Se og Hør fin­de kend­te dan­ske­re over he­le ver­den.

ef­ter­for­skes af Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti, der har sig­tet ni per­so­ner og Al­ler Me­dia A/ S.

Se

En

Sa­gen

Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti ef­ter endt efterforskning indstil­ler, at der skal rej­ses til­ta­le. Po­li­ti­et på ves­teg­nen kan - hvis det vur­de­rer, at sa­gen ik­ke hol­der til ret­ten - selv be­slut­te at læg­ge sa­gen ned og fra­fal­de sig­tel­ser­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.